Now showing items 36069-36088 of 48176

  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in dit onderzoek verder uitgediept a.d.h.v. vijf ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Pieter Vandewiele, Fien Vandeghinste, Maarten Gheysen, Koen Van den Troost (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties: Aanbevelingen instrumentarium Ruimte Vlaanderen 

   Guy Vloerbergh (2016)
   Ruimte Vlaanderen organiseerde in het voorjaar 2016 drie workshops omtrent het thema ‘segmentatie van werklocaties’.Aan de hand van zeven cases werd de conceptuele verkenning van segmentatie van werklocaties (studie ...
  • Studie segmentatie van werklocaties: Aanbevelingen vanuit invalshoek vastgoed & businesscase 

   Geert Haentjes (2016)
   Voorliggende nota kadert binnen een conceptuele verkenning van segmentatie vanwerklocaties (Royal Haskoning DHV) en wil een synthese maken van en kritische reflectiegeven op de uitwerking van 7 cases en dit vanuit kennis ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast; Tessy Troubleyn; Dries Van Nieuwenhuyze; Laura Ysenbaardt; Marek Zahradnik (2016)
   In een gezamenlijk grensoverschrijdend traject wil de Vlaamse Overheid samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en de OVAM een nieuwe inspirerende visie ontwikkelen over de Noordrand. Deze ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast, Tessy Troubleyn, Dries Van Nieuwenhuyze, Laura Ysenbaardt, Marek Zahradnik (2016)
   De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking verloopt binnen een samenwerking ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast, Tessy Troubleyn, Dries Van Nieuwenhuyze, Laura Ysenbaardt, Marek Zahradnik (2016)
   De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking verloopt binnen een samenwerking ...
  • Sturingsmodellen voor het wonen 

   Paul Arts; Marten Dugernier; Eline Mulkens; Frank Witlox; Kobe Boussauw; Veronique Van Acker
   De studie geeft inzicht in bestaande sturingsmodellen voor het wonen zowel in Vlaanderen als in het buitenland, het effect dat ze kunnen hebben op de toedeling van bijkomende woongelegenheden over de gemeenten in Vlaanderen, ...
  • Subsidiekader departement Omgeving 

   Wouter Bervoets, Bart Van Herck (2019)
   Subsidies zijn een belangrijk sturingsinstrument voor de Vlaamse overheid bij het verwezenlijken van haar beleid. Voor het departement Omgeving is dit niet anders. Doorheen de jaren werden vanuit de voormalige departementen ...
  • Subsidies met impact op het milieu 

   Laurent Franckx; Hans Michiels; Kristof Geeraerts; Sirini Withana; Patrick ten Brink
   Subsidies worden in het leven geroepen om bepaalde beleidsdoelstellingen te behalen, maar kunnen een onbedoeld nadelig effect hebben op het leefmilieu. De Europese Commissie en andere organisaties roepen op om milieuschadelijke ...
  • Super(woon)markten 

   Isabelle Loris; Ann Pisman
   Waar in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nog uitgegaan werd van het bijkomend aansnijden van woonzones en woonuitbreidingsgebieden, zij het weliswaar in stedelijke gebieden en kernen van het buitengebied, gaat zijn ...
  • Support space: flooding and resilience 

   Barbara Tempels (2016)
   Het onderzoek vertrekt vanuit de stijgende overstromingsrisico’s en gaat op zoek naar een veerkrachtige manier om hiermee om te gaan. Overstromingsrisico’s ontstaan op de interactie van het watersysteem met ruimtelijke ...
  • Syntheserapport Project TERRA 

   Hendrik Van Hemelryck (2018)
   Op 20 november 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen enerzijds het Vlaams EnergieBedrijf, het departement Ruimte Vlaanderen en het agentschap Wonen Vlaanderen als ‘opdrachtgevers’ en anderzijds het ...
  • Systeembalans 2017: Milieu-uitdagingen voor energie-, mobiliteits- en voedingssysteem 

   Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2017)
   Maatschappelijke systemen lopen meer en meer tegen hun grenzen aan: we staan voor de belangrijke uitdaging om onze huidige en toekomstige behoeften te voldoen binnen de draagkracht van onze planeet. In de Systeembalans ...
  • Systeemcrisis in de ruimtelijke ordening? 

   Wolfgang Vandevyvere
   Met de regelmaat van een klok worden vergunningen of plannen geschorst of vernietigd door de Raad van State. Hebben burgers teveel macht? Vinden aanbevelingen uit milieueffectrapporten te weinig vertaling in de plannen? ...
  • 't Baanhof - sportpark uitbreiding 

   Oostende (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 2002-10-07)
  • 't Baanhof - sportpark uitbreiding legende 

   Oostende (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 2002-10-07)