Collections in this community

Recent Submissions

 • Opstart van een databank van de Vlaamse ondergrond door analyse van geotheek monsters 

  Jasper Verhaegen (2022)
  Onderzoek en rapportage uitgevoerd door het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO), in het kader van het verzamelen van waardevolle data uit grondmonsters opgeslagen in de Geotheek van het Departement Omgeving. Er werden ...
 • Een gids voor groenblauwe netwerken in de bebouwde omgeving 

  Hanne Colpaert; Tara Op de Beeck; Charlotte Timmers; Zuzanna Rucka; Mieke Nagels; Ewald Wauters; Stefanie Van den Bogaerde; Günther L'Heureux (2022)
  Het realiseren van groenblauwe netwerken blijft - net zoals andere ruimtelijke projecten - maatwerk. Met de ‘Gids voor groenblauwe netwerken in de bebouwde omgeving’ wil Departement Omgeving initiatiefnemers bij de hand ...
 • Per- en poly-fluoralkylstoffen in en rond de woning 

  Ann Colles; Johan Bierkens; Griet Jacobs; Eva Govarts; Mirja Van Holderbeke; Kaat Touchant; Jirka COPS; Hanny Willems; Carmen Franken; Elly Den Hond; Thimo Groffen; Robin Lasters; Lieven Bervoets (2022)
  Deze studie werd opgezet als een “proof of concept” of een pilootproject om een complexe studieopzet met metingen in meerdere compartimenten bij dezelfde deelnemers uit te testen en met als doel i) een zicht te krijgen op ...
 • Beoordelingskader 'stabiele emissies' 

  Arnout Soumillion; Jasmine Oosterlinck; Jochem Boersma; Kristof Van Acker (2022)
  De afdelingen Handhaving en GOP van het Departement Omgeving lieten door Witteveen en Bos een studie “Beoordelingskader stabiele emissies” uitvoeren om invulling te geven aan het begrip “stabiele emissie” in de BBT-conclusies ...
 • Socio-economische impact van de luchthaven Luik-Bierset op Vlaanderen 

  Ruud Ummels; Ella Soltani; Menno De Pater; Onno Den Hoed (2022)
  Dit onderzoek bevat de socio-economische impact van de luchthaven Luik op Vlaanderen. Waarin zowel de milieueffecten als de economische effecten worden onderzocht.
 • Documentering van de tijdelijke ontsluiting 'Zandgroeve Kerkom' 

  Jasper Verhaegen; Katrien De Nil; Roel De Koninck; Jan Opdecam (2022)
  Rapport in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) en uitgevoerd door VPO en VITO, onder de referentietaak VLAKO (Vlaams Kenniscentrum Ondergrond). Onderzoek in het kader van het beschrijven en bemonsteren ...
 • Karakterisatie van de ondergrond in de Antwerpse regio met het oog op mogelijke toepassingen 

  Roel De Koninck; Jef Bergmans; Katrijn Dirix (2022)
  Deze studie heeft als doel de kennis van de karakteristieken van de afzettingen aanwezig in de ondiepe ondergrond van de regio Antwerpen te vergroten. Hiervoor werd in eerste instantie eeninventaris opgemaakt van relevante ...
 • Labo Ruimte: De Droge Delta 

  Isabelle Putseys; Frederic Schobben; David Verhoestraete; Andreas Bauwens; Joppe Dehandschutter; Joachim Baetens; Ellen De Wolf; Jan Staes; Dirk Vrebos (2022)
  De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste. Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden die een voorbode zijn van ...
 • Belevingsonderzoek naar beïnvloeders bij woonverandering en niet-veranderingen 

  Sophie Leroy; Jonas De Maeyer; Caroline Thaler; karim cherroud; Boudewijn Bugter; Lonneke Theelen; Eline De Vries (2022)
  Het verwerven van inzichten over verhuis- en woongedrag staat centraal in drie studies die werden uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. In deze derde studie wordt onderzocht welke actoren en ...
 • Belevingsonderzoek naar beïnvloeders bij woonverandering en niet-veranderingen 

  Sophie Leroy; Jonas De Maeyer; Caroline Thaler; karim cherroud; Boudewijn Bugter; Lonneke Theelen; Eline De Vries (2022)
  Met persona’s vertellen we verhalen over de ervaringen van mensen die je helpen om hen beter te begrijpen. We zetten hierbij niet de data centraal (hoewel de persona’s wel gebaseerd zijn op onderzoek), maar de context, ...
 • Overzicht van de epidemiologische en klinische studies over de gezondheidseffecten van radiofrequente straling die in 2022 werden gepubliceerd 

  Els De Waegeneer; Birgit Mertens; Maryse Ledent; Seppe Segers (2022)
  Het Departement Omgeving volgt de meest recente wetenschappelijke onderzoeken op om snel te kunnen inspelen op de resultaten. Het opvolgen en evalueren van nieuw onderzoek gebeurt door experten van Sciensano, IMEC en de ...
 • Onderzoek naar het verband tussen luchtvervuiling en het ziekteverloop als gevolg van COVID-19 

  Stijn Vos; Esmée Bijnens; Tim Nawrot (2022)
  Blootstelling aan luchtverontreiniging zoals fijn stof (PM), stikstofdioxide (NO2) en koolstofdeeltjes dragen bij aan de ziektelast in de bevolking. Studies tonen aan dat blootstelling aan luchtvervuiling het risico verhoogt ...
 • Groenblauwe ruimtes als bouwsteen van veerkrachtige gezonde leefomgevingen 

  Jens Aerts; Katrien Geussens; Koen Couderé; Cecil Konijnendijk (2022)
  In scoping rond typologieën van groenblauwe ruimtes gaan we op zoek naar een relevante typering van groenblauwe ruimtes in Vlaanderen. Hiervoor baseren we ons op internationale literatuur en onderzoeks- en planningservaringen ...
 • Ontwikkeling van gezondheidsindicatoren voor blootstelling aan hormoonverstorende stoffen in Vlaanderen en doorrekening van de maatschappelijke gezondheidskost 

  Jurgen Buekers; Jirka COPS; Laura Rodriguez (2022)
  In deze studie werden gezondheidsindicatoren opgesteld op basis van blootstelling-effect relaties voor gezondheidseindpunten volgens de aanpak van de groep van Trasande et al. en met gebruik van Vlaamse humane biomonitoringsdata ...
 • Uitwerking van praktische instrumenten rond gezondheid in ruimtelijk beleid 

  Annick Gommers; Kirsten Baken (2022)
  De opdracht ‘uitwerking van praktische instrumenten rond gezondheid in ruimtelijkbeleid’ had tot doel drie praktische instrumenten te ontwikkelen die ruimtelijkeprofessionals kunnen gebruiken als ondersteunende tool om ...
 • Basisscenario's voor de toekomst van de fysieke leefomgeving 

  Annick Gommers; Katelijne Verhaegen; Koen Couderé; Steven Libbrecht (2022)
  Het proces om basisscenario’s voor de toekomst van de fysieke leefomgeving op testellen heeft gelopen tussen het voorjaar van 2020 en het najaar van 2021. In dezeperiode werd in een co-creatietraject nagedacht over de ...
 • Opmeten van de huidige ecologische situatie (TO) in de omgeving van het geplande ecoduct over de E19 in Halle 

  Rik Puls; Peter Claus; Peter Adriaens; Lore De Wolf (2022)
  Om het functioneren van het geplande ecoduct te kunnen meten, wordt de huidige ecologische situatie vóór de aanleg van het ecoduct opgemeten. In deze studie worden bestaande en potentiële natuurwaarde in de omgeving van ...
 • Seismicity in Flanders 

  dr Stefan Baisch; Christopher Koch; dr Elmar Rothert; Meike Seidemann; dr Robert Vörös (2022)
  De regio Vlaanderen wordt gekenmerkt door een lage aardbevingsactiviteit. De meeste recente aardbevingen doen zich voor in de Roervallei Graben, terwijl de paleoseismische activiteit zich uitstrekte tot in het KAMPENBEKKEN. ...
 • Monetarisering Urban Sprawl in Vlaanderen 

  Ewald Wauters; Lien Poelmans; Liliane Janssen; Carolien Beckx; Steven Broekx; Kobe Boussauw; Vermander Marijke; Koos Fransen; Thérèse Steenbergen; Kelly Wittemans; Thomas Vanoutrive; Hans Tindemans (2021)
  Dit onderzoek is het resultaat van een 2 opdrachten die door van het Vlaams Departement Omgeving werden uitgeschreven om urban sprawl in Vlaanderen te monetariseren. Het doel van de opdrachten is inzicht te verwerven in ...
 • Onderzoek naar het verhogen van de akoestische kwaliteit langs spoorwegen en in stationsomgevingen 

  Laura Vescina; Jan Hamerlinck; Chris Steenhuis; Bert Stallaert; Tom Vanhonacker; Niels Baeck (2021)
  Heel wat Vlamingen worden blootgesteld aan omgevingslawaai. Enquêtes tonen aan dat de effecten van die blootstelling, in eerste instantie geluidshinder en slaapverstoring, de kwaliteit van de leefomgeving voor de Vlaming ...

View more