Collections in this community

Recent Submissions

 • Monitoring van 3 ontsnipperingsobjecten over de E314 tussen afrit 32 (Genk) en afrit 33 (Maasmechelen) 

  Simon Feys; Jorg Lambrechts; Kristijn Swinnen; Kris Boers; Peter Engelen; Maarten Jacobs; Alex Lefevre; Roosmarijn Steeman; Wout Willems (2021)
  Sinds zijn aanleg tussen 1969 en 1976 heeft de E314 een enorm versnipperende invloed op de omliggende natuurgebieden en in het bijzonder op de fauna die er voorkomt. De E314 doorsnijdt de groene noord-zuidas in het oosten ...
 • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 2 - Instrumentarium 

  Katleen Vermeiren; Ann Pisman; An Stas; Fatma Kamas; Jana van Hoyweghen (2021)
  Het ruimtelijk beleid formuleert doelstellingen voor de verdere evolutie van de ruimte in Vlaanderen. Om die doelstellingen effectief te realiseren kunnen we verschillende instrumenten inzetten. We onderscheiden de ...
 • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 3 - Natuurlijk kapitaal beschermen 

  Joost Salomez; Veerle Strosse; Jasper Verhaegen (2021)
  De term “natuurlijk kapitaal” verwijst naar de voorraad van alle hernieuwbare en niethernieuwbare hulpbronnen: grondstoffen, bodem, water, lucht… die samen een waaier van voordelen voor de mens opleveren. Denk maar aan ...
 • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 1 - Kernbegrippen en ruimtelijke typologieën 

  Ann Pisman; Kasper Cockx; Stijn Vanacker (2021)
  Het Ruimterapport beschrijft en analyseert detoestand op basis van de beschikbare, meest recente en relevante kennis en cijfers. Dit leidde tot 7 hoofdstukken met telkens een eigen invalshoek: kernbegrippen, instrumentarium, ...
 • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 5 - Gezonde leefomgeving waarborgen 

  Caroline Teughels; Karen Van Campenhout; Peter Vervoort; Maja Mampaey (2021)
  De dagelijkse leefomgeving van mensen heeft een belangrijke invloed op hun fysieke en mentale gezondheid. Die omgeving wordt bepaald door desociale en economische context en de fysieke leefomgeving. Het ruimtelijk beleid, ...
 • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 4 - Stromen verduurzamen 

  Helena Bieseman; Sophie De Mulder; Kristof Rubens; Renate Schoofs; Ludo Vanongeval (2021)
  Vanuit maatschappelijke activiteiten zoals wonen, werken, recreëren ontstaan diverse stromen in onze fysieke leefomgeving: mensen, goederen,grondstoffen, voedsel, energie, … Wanneer stromen ruimtelijk duurzaam georganiseerd ...
 • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 6 - De bebouwde ruimte duurzaam transformeren 

  Isabelle Loris; Helena Bieseman; Kasper Cockx; Sophie De Mulder; Ann Pisman; Anneloes Van Noordt (2021)
  De bebouwde ruimte is de tegenhanger van de open ruimte. Ze bestaat uit het ruimtebeslag plus de oppervlakte van kernen. Dit betekent dat parken en tuinen ook behoren tot de bebouwde ruimte, ook al staat er geen gebouw ...
 • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 7 - Conclusies voor het omgevingsdenken 

  Ludo Vanongeval; Marleen Van Steertegem (2021)
  Onze fysieke leefomgeving is opgebouwd uit lagen, voorraden en stromen. Om die omgeving duurzaam te gebruiken en haar kwaliteit op peil te houden, moeten we de grenzen van dat systeem respecteren. Het gaat dan niet enkel ...
 • RRES - Regionale Ruimtelijke Energiestrategie: een draaiboek 

  Jan W. H. Custers; Katrien Geussens; Laura Shllaku; Leen Van Esch; Erika Meynaerts; Nina Voulis; Martijn Blom; Filip De Rynck (2022)
  Deze studie geeft op een overzichtelijke manier weer hoe regio’s actief aan de slag kunnen gaan met een geïntegreerde Regionale Ruimtelijke Energiestrategie (RRES). Het geeft de uitwerking van een processtructuur en draaiboek ...
 • Evaluatie van het instrument Bouwmeester Scan 

  Helena Bieseman; Fatma Kamas; Karin Hahn (2021)
  Het evaluandum van deze studie is het instrument Bouwmeester Scan en de daarbij horende Scans uitgevoerd voor 51 gemeenten. Via een ruime enquête en selectie van 10 gemeenten voor interviews worden ervaringen bevraagd en ...
 • RRES - Regionale Ruimtelijke Energiestrategie: verdiepingsbundel 

  Jan W. H. Custers; Katrien Geussens; Laura Shllaku; Leen Van Esch; Erika Meynaerts; Nina Voulis; Martijn Blom; Filip De Rynck (2022)
  In dit deel zoomen we in op het gebruik van enkele hulmiddelen, instrumenten en tools die nuttig kunnen zijn bij het uitvoeren van een of meerdere processtappen van de RRES.
 • RRES - Regionale Ruimtelijke Energiestrategie: adviesnota ondersteuning en begeleiding ruimtelijke regionale energiestrategieën vanuit Vlaanderen 

  Jan W. H. Custers; Katrien Geussens; Laura Shllaku; Leen Van Esch; Erika Meynaerts; Nina Voulis; Martijn Blom; Filip De Rynck (2022)
  De RRES is een kader, waarbinnen de energietransitie op een gestuurde manier kan groeien. Het handboek heeft als doel om regionale actoren te ondersteunen bij het opstellen van ruimtelijke expliciete energiestrategieën op ...
 • Evaluatie bermbeheer Ring Brussel - invloed van het 20 jaar volgehouden beheer op de biodiversiteit en op de structuurkwaliteit/robuustheid van de aanwezige ecosystemen 

  Roosmarijn Steeman; Jorg Lambrechts; Wim Vertommen; Pieter Vanormelingen; Ilf Jacobs (2021)
  Deze studie begint met een uitgebreide samenvatting, gevolgd door een inleiding. Daarna komt de bespreking van de methodiek om elk van de 5 elkaar logisch opeenvolgende vragen die gesteld worden in deze studie te beantwoorden ...
 • Tien kernkwaliteiten als basis voor een aangename, gezonde en veilige leefomgeving - rapport ontwerpstrategieën en toolkit 

  Miechel De Paep; Adinda Claessen; Chris Steenhuis; Felipe Chavez Gonzalez; Katelijne Verhaegen; Katrien Geussens; Koen Couderé; Kristine Verachtert; Laura Vescina; Mikel Fernandez (2021)
  Hoe kunnen we de tien kernkwaliteiten, zoals de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen deze gedefinieerd, waarmaken in de dagelijkse praktijk van het omgevingsbeleid? Deze studie reikt handvaten aan om beleidsmakers, ...
 • Tien kernkwaliteiten als basis voor een aangename, gezonde en veilige leefomgeving - deelrapport raamwerk 

  Miechel De Paep; Adinda Claessen; Koen Couderé; Katelijne Verhaegen (2021)
  Hoe kunnen we de tien kernkwaliteiten, zoals de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen deze gedefinieerd, waarmaken in de dagelijkse praktijk van het omgevingsbeleid? Deze studie reikt handvaten aan om beleidsmakers, ...
 • Omgevingshandhavingsrapport 2020 

  An Stas (2021)
  Dit rapport toont een aantal basisgegevens over de handhaving van de milieuregelgeving en de regelgeving rond ruimtelijke ordening in 2020 door de verschillende handhavingsactoren - overheidsinstanties met handhavingsbevoegdheden ...
 • Samenhangende openruimtegebieden, toestand 2013-2019 - technische beschrijving 

  Hans Van den Berg; Kasper Cockx; Peter Willems; Stijn Vanacker; Ann Pisman (2021)
  In dit document wordt beschreven hoe samenhangende openruimtegebieden in Vlaanderen werden geïdentificeerd en ingedeeld in 5 types o.b.v. hun grootte en ligging t.o.v. landelijke en (rand)stedelijke gebieden.
 • Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen, toestand 2013-2016-2019 

  Tomas Crols; Lien Poelmans; Lorenz Hambsch; Stijn Vanacker; Peter Willems; Ann Pisman; Karolien Vermeiren; Joris Pieters (2021)
  Urban sprawl is een fenomeen van stedelijke uitbreiding (EEA, 2006) dat in Vlaanderen zeer significant aanwezig is. De studie ‘urban sprawl in Europe’ (EEA, 2016) toonde aan dat België het hoogst scoorde op de Weighted ...
 • Voedselomgevingen in kaart en beeld 

  Sally Lierman; Nathalie Casteels; Maarten Van Hulle; Lieve Evens; Loes Neven; Katrien Verbeke (2021)
  Deze studie heeft als doel om het concept 'gezonde en duurzame voedselomgevingen’ tastbaar te maken door voedselomgevingen in kaart en beeld te brengen voor twee lokale overheden, Gent en Sint-Truiden met een lokale ...
 • Evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningendecreet 

  wouter bervoets; Arnout De Waele; Durkadin Yilmaz (2021)
  Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning werd op 25 april 2014 door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd en is samen met het Uitvoeringsbesluit van 27 november 2015 op 23 februari 2017 in werking getreden. ...

View more