Recent Submissions

 • Binnenhuismilieu referentietaak 2: IDA klassen 

  Wendy Swaans, Marianne Stranger, Stijn Verbeke (2015)
  In verschillende normen voor ventilatie zijn classificatiesystemen en –methoden voor de binnenluchtkwaliteit opgenomen. In de norm EN 13779 voor niet residentiële gebouwen wordt de binnenluchtkwaliteit ingedeeld in vier ...
 • Vergunningenbeleid in Vlaanderen 

  Thomas Vanoutrive, Jeroen Cant (2017)
  In opdracht van het voormalige Ruimte Vlaanderen (nu onderdeel van het departement Omgeving) analyseerden de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling (UAntwerpen), OMGEVING cvba, Cevi NV en GSJ advocaten samen de mogelijkheden ...
 • Emissiereductiepotentieel van hybride voertuigen bestemd voor de weg 

  Nils Hooftman, Norbert Ligterink, Mieke Paalvast, René Van Gijlswijk, Eef Voogd, Giorgos Mellios, Mamarikas Sokrates, Kapetanios Nikos, Zacharias Samos, Wim Verhoeve (2020)
  Deze studie beschrijft de resultaten van een herziening voor de emissiefactoren voor plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) bestemd voor de weg. Hiervoor zijn we op drie vlakken te werk gegaan; eerst is via een ...
 • Transition requires collaborative work. Discovering and defining actions that support supermixed cities. 

  Liesbeth Huybrechts, Inge Pennincx, Sophie De Mulder, Jan Zaman, Bram Tack, Federico Giaretta (2019)
  Deze paper vertrekt van de hypothese dat ontwerp kan bijdragen tot een meer duurzame toekomst voor onze steden, op voorwaarde dat werk- en woonomgevingen elkaar ondersteunen om die toekomst waar te maken. Het onderdeel ...
 • The relocation of a circus school from the perspective of mobility of its participants. 

  Inge Pennincx, Sophie De Mulder (2019)
  In de ruimtelijke planningstheorie en -praktijk worden verplaatsingsgedrag en ruimtelijke structuur (afstand, veiligheid,…) vaak aan elkaar gekoppeld. Veel mobiliteitsonderzoeken nemen ook omstandigheden (leeftijd, baggage, ...
 • Onderzoek naar representatieve stoffen voor gebruik binnen de QRA (herziening i.h.k.v. het Handboek Risicoberekeningen) 

  Luc Vandebroek, Filip Van den Schoor (2019)
  De keuze voor een representatieve stof voor een groep van twee of meerdere stoffen of voor een mengsel met verschillende componenten kan steeds worden gemaakt op basis van effectieve effect- en risicoberekeningen voor de ...
 • Belevingsonderzoek compact wonen 

  Jonas De Maeyer, Elodie Deprez, Karim Cherroud, Fran Bambust (2020)
  Deze studie verschaft inzichten in de keuze en beleving van compact wonen en hoe ze te benutten bij deuitvoering van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.De focus van dit onderzoek richt zich op de ...
 • Ontwikkelen methodologie voor de opvolging van de samenstelling van het kachelpark in Vlaamse huishoudens 

  Nele Veldeman, Felix Deutsch, Willem Gruyters, Katrien Peeters, Geert Francken, Jens Lataire (2019)
  Het doel van voorliggende studie was tot een zo correct mogelijke inschatting van de emissies van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door de gebouwenverwarming op hout bij de huishoudens te komen. Hiertoe ...
 • Monitoring van ontsnipperings-maatregelen voor herpetofauna in Vlaanderen 

  Ilf Jacobs, Simon Feys, Griet Nijs, Karin Gielen, Dominique Verbelen, Jorg Lambrechts (2020)
  Dit rapport vormt het eindproduct van het meerjarig onderzoeksproject ‘Monitoring van ontsnipperingsmaatregelen voor herpetofauna in Vlaanderen’.Reeds enkele decennia worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen maatregelen ...
 • Interventiestudie om stookgedrag met hout te verbeteren in Vlaanderen 

  Nathalie Kools, Timon Hoitink (2020)
  Deze studie had als doel een strategie te ontwikkelen om het gedrag van de Vlaming te beïnvloeden door het inzetten van inzichten uit de sociale psychologie. De Vlaamse overheid beoogde Vlamingen te stimuleren beter te ...
 • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 3: ruimte voor wonen 

  Isabelle Loris (2018)
  Een belangrijk aandeel van de ruimte in Vlaanderen wordt gebruikt voor wonen. Maar liefst 12% van de totale oppervlakte is ingenomen door huizen en tuinen. Daarnaast bepaalt de locatie van de woning het ruimtegebruik en ...
 • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 1: kernbegrippen 

  Ann Pisman (2018)
  Het ruimterapport RURA is een naslagwerk over de ruimte in Vlaanderen in 2018. In het document zijn heel wat ruimtelijke analyses opgenomen: beschrijvingen over het voorkomen van bepaalde activiteiten in de ruimte, over ...
 • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 2: beleidsinstrumenten 

  Katleen Vermeiren, Peter Vervoort, Ann Pisman (2018)
  In Vlaanderen leven ruim zes miljoen mensen op ruim 1.350.000 hectare: per vijf Vlamingen is er dus ongeveer één hectare om te wonen, te werken, te ontspannen, te winkelen, zich te verplaatsen, ... Omwille van de beperkte ...
 • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 9: ruimte voor integratie 

  Ann Pisman, Hans Leinfelder, Guy Engelen, Peter Willems, Peter Vervoort, Stijn Vanacker (2018)
  Om de ruimte te beschrijven maken we vaak gebruik van herkenbare thema’s zoals mobiliteit of voorzieningen. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat de ruimte bestaat uit verschillende kamers die redelijk los van elkaar staan. ...
 • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 6: ruimte voor mobiliteit 

  Helena Bieseman, Kobe Boussauw, Luk Mutsaerts, Isabelle Loris, Peter Vervoort, Lieselotte Wackeniers (2018)
  Mobiliteit is intrinsiek verbonden met onze omgeving door haar vermogen om plaatsen met elkaar te verbinden. Hoe onze ruimte georganiseerd is, is dus (mee) bepalend voor de hoeveelheid transport, de keuze van vervoerswijze, ...
 • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 4: ruimte voor economie 

  Sophie De Mulder, Inge Pennincx, Jan Zaman (2018)
  Economische activiteiten zijn overal in Vlaanderen aanwezig en hun ruimtevragen zullen de komende jaren zeker wijzigen. De economische activiteiten krijgen in het ruimterapport een brede invulling. Het gaat zowel om ...
 • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 7: ruimte voor energie 

  Anneloes Van Noordt, Helena Bieseman (2018)
  Ruimte en energie zijn sterk met elkaar verbonden. De manier waarop we ruimte organiseren en inrichten is bepalend voor zowel het energieverbruik als de mogelijkheid tot warmte uitwisseling en energieproductie. Vandaag ...
 • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 5: ruimte voor voorzieningen 

  Katleen Vermeiren (2018)
  De beschikbaarheid, nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen bepalen mee de levenskwaliteit van een plek. De evolutie van voorzieningen, en hoe we deze ontwikkelingen ruimtelijk opvangen hebben een belangrijke impact ...
 • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) hoofdstuk 8: ruimte voor open ruimte 

  Veerle Strosse, Joost Salomez, Jozefien Hermy, Ann Pisman (2018)
  Een leefbare en veerkrachtige maatschappij heeft nood aan open ruimte. In de open ruimte komen verschillende activiteiten voor: landbouw, energie, … Bovendien levert deze belangrijke diensten, bijvoorbeeld op het vlak van ...
 • De betonstop, wat kost dat? 

  Geert Mertens, Ann Pisman, Liesbeth Van Damme (2018)
  Op 30 november 2016 keurde de Vlaamse Regering het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed1. Centraal daarin staat de doelstelling om het dagelijks bijkomend ruimtebeslag tegen 2040 te herleiden tot nul: de ...

View more