Now showing items 21-40 of 84

  • Faseplan Gentse kanaalzone Van humane biomonitoring naar beleidsacties 

   Dries Coertjens; Bert Morrens; Loots Ilse; Ann Colles; Greet Schoeters
   In de periode 2013-2014 werd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid een humanebiomonitoringsonderzoek uitgevoerd in de Gentse kanaalzone. In dit onderzoek werd nagegaan of wonen nabij de Gentse haven een invloed heeft op ...
  • Geografische spreiding van gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in de landbouw: relatie tussen gebruik en emissie in oppervlaktewater 

   Leen Van Esch; Ingeborg Joris; Guy Engelen; Piet Seuntjens (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2012)
   In opdracht van Milieurapport Vlaanderen (MIRA) bepaalde de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor 22 pesticiden het gebruik in de landbouw en de emissie naar oppervlaktewater. Nieuw in deze studie is ...
  • Gezondheidsindicatoren voor blootstelling aan verhoogde ozonconcentraties 

   Jurgen Buekers; Luc Int Panis (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2014)
   In opdracht van MIRA heeft VITO een studie uitgevoerd over de gezondheidsimpact van ozon. De studie leverde twee indicatoren op om de gezondheidsimpact van ozon in Vlaanderen op te volgen. Enerzijds is de bestaande ...
  • Haalbaarheidsstudie systeemdynamische modellering en interactie thematische modellering 

   Jean-Luc De Kok; Guy Engelen (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2013)
   De Vlaamse Milieumaatschappij, dienst Milieurapportering, startte in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) een haalbaarheidsstudie op met als doel de randvoorwaarden voor een dergelijke ...
  • Herwerken van Vlaamse emissiedataset volgens nieuwe sectorindeling en nieuwe spreidingspatronen 

   Nele Veldeman; Liliane Janssen; Felix Deutsch; Stijn Janssens (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   In dit project wordt de Vlaamse emissiedataset herwerkt volgens de nieuwe sectorindeling, zoals die werd vastgelegd binnen de Referentietaak ‘Kenniscentrum Luchtkwaliteitmodellering’. Deze nieuwe sectorindeling kreeg de ...
  • Human Biomonitoring Data Enables Evidence-Informed Policy to Reduce Internal Exposure to Persistent Organic Compounds: A Case Study 

   Ann Colles; Dries Coertjens; Bert Morrens; Elly Den Hond; Melissa Paulussen; Liesbeth Bruckers; Eva Govarts; Adrian Covaci; Gudrun Koppens; Kim Croes; Vera Nelen; Nicolas Van Larebeke; Stefaan De Henauw; Tine Fierens; Griet Van Gestel; Hana Chovanova; Maja Mampaey; Karen Van Campenhout; Ilse Loots; Willy Baeyens; Greet Schoeters (2021)
   Humane biomonitoring (HBM) monitort de niveaus van milieuverontreinigende stoffen in menselijke stalen, wat vaak een onderwerp van bezorgdheid is voor bewoners in de buurt van industrieel verontreinigde sites (ICSs). Rond ...
  • Indicatoren Ruimtelijk Rendement 

   Lien Poelmans; Leen Van Esch; Liliane Janssen; Guy Engelen
   Vlaanderen is een dichtbevolkte regio, en dat zal de komende decennia steeds meer toenemen. Elke bijkomende inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te recreëren of zich te verplaatsen. Hiervoor wordt dikwijls ...
  • Indicatoren van het stedelijk hitte-eiland in Vlaanderen 

   Koen De Ridder; Bino Maiheu; Hendrik Wouters; Nicole van Lipzig (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2015)
   In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling en toepassing van nieuwe indicatoren van het stedelijk hitte-eiland in Vlaanderen. Om te beginnen werd een indicator opgesteld op basis van in-situ metingen. ...
  • Inschatten van de binnenmilieublootstelling aan en ontwikkeling van humane biomerkers voor PAK en afgeleiden in Vlaanderen 

   Gudrun Koppen; Christa Cornelis; Maarten Spruyt; Hilde Vandeweghe; Greet Schoeters (2011)
   De belangrijkste blootstellingswegen voor PAK’s zijn inname via voeding en via de lucht (gasfase en deeltjesfase). PAK’s komen in de lucht terecht bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen bij gebruik van ...
  • Inschatting van de ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen 

   Jurgen Buekers; Rudi Torfs; Felix Deutsch; Wouter Lefebvre; Myriam Bossuyt (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2012)
   Uit een nieuw MIRA-rapport komt fijn stof naar voor als de meest gezondheidsschadelijke milieufactor. In een vergelijking van de impact van verschillende milieufactoren op gezondheid, is fijn stof goed voor ongeveer drie ...
  • Internalisering van de externe kosten voor de productie en de verdeling van elektriciteit in Vlaanderen 

   Rudi Torfs; Leo De Nocker; Liesbeth Schrooten; Aernouts Kristien; Inge Liekens (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2005)
   In deze studie berekenen we de externe kosten voor elektriciteitsproductie in Vlaanderen, en gaan we na hoe deze externe kosten geëvolueerd zijn in de tijd.We maken een onderscheid tussen verschillende fossiele brandstoffen ...
  • Invloed van houtkachels op kwaliteit van de binnenlucht en humane biomonitoring metingen 

   Ann Colles; Elly Den Hond; Carmen Franken; Boris Lazarov; Maarten Spruyt; Marianne Stranger; Lot Verbeke (2020)
   Ongeveer 85% van onze tijd brengen we door in gebouwen waarvan een groot deel in onze woning. Onze woning is een belangrijk deel van onze leefomgeving. Ze geeft ons bescherming en comfort. Het binnenmilieu is ook heel ...
  • Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen 

   Karolien Vermeiren; Lien Poelmans; Ann Pisman; Stijn Vanacker; Peter Willems; Guy Engelen
   Urban sprawl is een fenomeen van stedelijke uitbreiding (EEA, 2006) dat in Vlaanderen zeer significant aanwezig is. De studie 'urban sprawl in Europe' (EEA, 2016) toonde aan dat België het hoogst scoorde op de Weighted ...
  • Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen, toestand 2013-2016-2019 

   Tomas Crols; Lien Poelmans; Lorenz Hambsch; Stijn Vanacker; Peter Willems; Ann Pisman; Karolien Vermeiren; Joris Pieters (2021)
   Urban sprawl is een fenomeen van stedelijke uitbreiding (EEA, 2006) dat in Vlaanderen zeer significant aanwezig is. De studie ‘urban sprawl in Europe’ (EEA, 2016) toonde aan dat België het hoogst scoorde op de Weighted ...
  • Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen 

   Johan Brouwers; Bob Peeters; Marleen Van Steertegem; Nicole van Lipzig; Hendrik Wouters; Jochem Beullens; Matthias Demuzere; Patrick Willems; Koen De Ridder; Bino Maiheu; Rozemien De Troch; Piet Termonia; Thomas Vansteenkiste; Michel Craninx; Willem Maetens; Willem Defloor; Kris Cauwenberghs (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2015)
   ‘In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België?’ en ‘Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?’, dat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen van het Klimaatrapport 2015.Analyse van bestaande ...
  • Koolstofvoetafdruk Vlaamse consumptie 

   An Vercalsteren; Katrien Boonen; Maarten Christis; Yoko Dams; Evelien Dils; Theo Geerken; Ann Van der Linden; Erika Vander Putten (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2017)
   Twee derde broeikasgasuitstoot Vlaamse consumptie ontstaat in het buitenland. In opdracht van VMM-MIRA becijferde VITO dat de Vlaamse consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner. Twee derde van deze uitstoot ...
  • Koppeling van ruimtemodel met transportmodel voor berekening toekomstscenario's 

   Laurent Franckx; Inge Mayeres; Inge Uljee; Guy Engelen (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2013)
   Via een onderzoeksopdracht van MIRA ontwierp VITO een prototype van het ATLAS-model. Dit model integreert een transportmodel in het bestaande RuimteModel Vlaanderen. Op die manier houdt het model bij de berekening van ...
  • Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen, toestand 2019 

   Lien Poelmans; Liliane Janssen; Lorenz Hambsch (2021)
   Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2019 voor Vlaanderen. Het is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen ...
  • Methode voor het bepalen van de hemelluminantie 

   P. Van Tichelen; K. Remans; G. Meynen (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2007)
   In deze studie wordt een methode opgesteld waarmee lichtvervuiling kan gemeten, opgevolgd en gecontroleerd worden in de tijd.Deze studie is gekoppeld aan een uitgebreide meetcampagne met grondmetingen van de hemelluminantie ...
  • Milieu-gezondheidsindicatoren gebaseerd op humane biomonitoringsresultaten 

   Jurgen Buekers; Ann Colles; Christa Cornelis; Rosette Van den Heuvel; Greet Schoeters (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2017)
   Het milieu waarin we leven beïnvloedt onze gezondheid. Maar de link tussen milieukwaliteit en gezondheidseffecten is complex. Naast milieu bepalen factoren zoals levensstijl en genetische aanleg hoe gezond een individu is. ...