Now showing items 21-40 of 471

  • Assessing Expanding Space Use versus Infill for Economic Activities 

   Wesley Gruijthuijsen, Thérèse Steenberghen, Dominique Vanneste, Jan Zaman, Inge Pennincx, Sophie De Mulder, Koen Vermoesen, Eline Horemans (2018)
   Om het extra (netto) ruimtebeslag voor economische activiteiten te beperken, is het noodzakelijk om de realiteit van het ruimtegebruik goed te begrijpen, aangezien de locatie van economische activiteiten en de patronen van ...
  • Atelier diepe geothermie 

   Geen auteur gevonden
   Diepe geothermie - het gebruik van aardwarmte gewonnen op een diepte van minstens 500 meter onder het aardoppervlak - kan in Vlaanderen enkel toegepast worden in de Kempen, waar zich watervoerende lagen in de diepe ondergrond ...
  • Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek 

   Marthe Reumers
   Vernieuwende onderzoeksprojecten met een experimenteel kantje � het is misschien niet het eerste waar de Vlaamse overheid mee geassocieerd wordt. Vaak wordt aan die zijde het bekende pad bewandeld, volgens geijkte procedures, ...
  • Atelier Track Design 

   Joris Moonen; Julie Marin; Dries Carmeliet; Bruno De Meulder; Noémie Benoit
   De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vereist complexe systeemveranderingen. Het gaat om structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Ze zijn het resultaat van ontwikkelingen die ...
  • Atrium lerend netwerk 

   Kathelijne Toebak
   Sinds het Atrium Lerend Netwerk - een informeel samenwerkingsplatform van Ruimte Vlaanderen met de lokale besturen - in 2007 van start ging, is er veel veranderd. De bestuurlijke context wordt tegenwoordig gekenmerkt door ...
  • Begeleidingsopdracht omgevingskwaliteit: kwaliteitsambities en ontwikkeling meetinstrument 

   Cedric Vervaet; Jan Parys; Kristen Bomans
   De begeleidingsopdracht omgevingskwaliteit kadert in het milieubeleidsplan van de Vlaamse Regering (MINA-plan 4) dat "een verhoogde kwaliteit van de leefomgeving" als lange termijndoelstelling vooropstelt. Binnen het ...
  • Beleidsmatig onderzoek naar financiering van lokale handhavende overheden voor Ruimtelijke Ordening in het licht van de implementatie van het decreet handhaving van de Omgevingsvergunning 

   J Christiaens; J Voets; C Smolders; S Goeminne; C Venhee
   Deze opdracht heeft tot doel een beleidsmatig onderzoek te voeren naar de mogelijkheden tot financiering van de lokale handhavingspartners Ruimtelijke Ordening en flankerende maatregelen daarbij. Daarbij werd gebruik gemaakt ...
  • Belevingsonderzoek compact wonen 

   Jonas De Maeyer, Elodie Deprez, Karim Cherroud, Fran Bambust (2020)
   Deze studie verschaft inzichten in de keuze en beleving van compact wonen en hoe ze te benutten bij deuitvoering van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.De focus van dit onderzoek richt zich op de ...
  • Bepaling van de thermische geleidbaarheid van geologische formaties en het opstellen van een geschiktheidskaart voor de toepassing van boorgatenergie-onttrekking via sondes 

   N. Robeyn; H. Hoes
   Om de toepassing van boorgat-energieopslag te stimuleren werd in 2004 een eerste meetcampagne uitgevoerd om de nodige parameters nodig voor het ontwerp van een geschiktheidskaart in kaart te brengen. Hiervoor werden 15 van ...
  • Berekening van de potentiële erosiekaart per perceel in SAGA GIS 

   Katrien Oorts, Sabine Buyle, Johan Van de Wauw (2020)
   Dit eindrapport bespreekt in detail de procedure voor de berekening van de jaarlijksepotentiële erosiekaart per perceel in SAGAGIS.
  • Beroepen van reguliere stedenbouwkundige vergunningen bij de deputatie 

   Geen auteur gevonden
   Wanneer de burger van oordeel is dat een beslissing van een overheid over een stedenbouwkundige vergunning hem nadeel berokkent,bestaat de mogelijkheid om hiertegen te reageren en in beroep te gaan. In dit rapport wordt ...
  • Bestuurskracht van gemeenten 

   Joris Voets; Tom Coppens; Davy Sterkens; Bart De Peuter; Wouter Van Dooren
   Het onderzoek reikt bouwstenen aan voor de verdere ontwikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen tussen Vlaanderen en de gemeentelijke overheid op het vlak van ruimtelijke ordening en de verdere invulling van ...
  • Bieden scenario’s zekerheid in een onzekere toekomst? 

   Ann Pisman (2020)
   Binnen het omgevingsdomein is nadenken over de lange termijn van groot belang. Inhoudelijk denken we na over de transitie naar een klimaatbestendige en -neutrale samenleving, de vergroening en het circulair maken van de ...
  • Binnenhuismilieu referentietaak 2: IDA klassen 

   Wendy Swaans, Marianne Stranger, Stijn Verbeke (2015)
   In verschillende normen voor ventilatie zijn classificatiesystemen en –methoden voor de binnenluchtkwaliteit opgenomen. In de norm EN 13779 voor niet residentiële gebouwen wordt de binnenluchtkwaliteit ingedeeld in vier ...
  • Binnenlucht in Basisscholen (BIBA) 

   Marianne Stranger; Katleen De Brouwere; Eddy Goelen; Eva Govarts; Gudrun Koppen; H. Willems; Rudi Torfs; Kristine Desager
   Deze studie heeft tot doel de invloed van het buitenmilieu, van ventilatie en van klasinrichting te bepalen op de kwaliteit van de binnenlucht in scholen. Het zal aanleiding geven tot het formuleren van concrete aanbevelingen ...
  • Binnenluchtkwaliteit in gebouwen 

   Melanie Vercruysse (2019)
   In het kader van het project 'Binnenmilieu op school' werkt NAV in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving aan een opleidingsaanbod en een tool die een gezond en comfortabel binnenmilieu in schoolgebouwen moeten ...
  • Bloemen en Cijfers 

   Veerle Strosse; Peter Vervoort
   Private tuinen nemen een groot deel van Vlaanderen in beslag. Dit grote netwerk van groene ruimten heeft veel potentieel voor het leveren van diverse ecosysteemdiensten en het verhogen van de biodiversiteit. Tuinen kunnen ...
  • Blootstelling van de algemene bevolking aan 0 Hz tot 3 GHz elektromagnetische velden in bibliotheken, elektrozaken, grootwarenhuizen, luchthavens, openbaar vervoer, stations, wandel- en winkelstraten 

   Gilbert Decat; Leo Deckx; Guy Meynen; Polders Caroline
   De huidige studie is de opvolger van de studie die in 2004 [1] door de dienst Milieu & Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid gepubliceerd werd. Deze studie gaf een ...
  • Bodembedekkingskaart Vlaanderen 2015 

   Stijn Van der Linden, Nancy Van Camp, Jo Van Valckenborgh (2019)
   Dit document omschrijft de basisdata en methodologie voor de aanmaak van de Bodembedekkingskaart Vlaanderen 2015 en aanverwante afgeleide datasets. Er volgt een beschrijving van deze datasets waarbij tevens wordt ingegaan ...
  • Bodemerosierisico-indicator Vlaanderen (2008-2019) 

   Martien Swerts, Sander Broekaert, Petra Deproost , Daan Renders, Katrien Oorts (2020)
   Dit document beschrijft de berekening van de Bodemerosierisico-indicator voor Vlaanderen. De berekening werd uitgevoerd voor de jaren 2008 tot en met 2019. De Bodemerosierisico-indicator is een nieuwe Vlaamse indicator die ...