Now showing items 415-434 of 475

  • Super(woon)markten 

   Isabelle Loris; Ann Pisman
   Waar in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nog uitgegaan werd van het bijkomend aansnijden van woonzones en woonuitbreidingsgebieden, zij het weliswaar in stedelijke gebieden en kernen van het buitengebied, gaat zijn ...
  • Support space: flooding and resilience 

   Barbara Tempels (2016)
   Het onderzoek vertrekt vanuit de stijgende overstromingsrisico’s en gaat op zoek naar een veerkrachtige manier om hiermee om te gaan. Overstromingsrisico’s ontstaan op de interactie van het watersysteem met ruimtelijke ...
  • Syntheserapport Project TERRA 

   Hendrik Van Hemelryck (2018)
   Op 20 november 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen enerzijds het Vlaams EnergieBedrijf, het departement Ruimte Vlaanderen en het agentschap Wonen Vlaanderen als ‘opdrachtgevers’ en anderzijds het ...
  • Systeemcrisis in de ruimtelijke ordening? 

   Wolfgang Vandevyvere
   Met de regelmaat van een klok worden vergunningen of plannen geschorst of vernietigd door de Raad van State. Hebben burgers teveel macht? Vinden aanbevelingen uit milieueffectrapporten te weinig vertaling in de plannen? ...
  • Technology watch: geothermie en het potentieel in Vlaanderen 

   R. Dreesen; B. Laenen
   Uit onderzoek blijkt dat in 2020 het energiegebruik van de derdewereldlanden het huidige energiegebruik van de geïndustrialiseerde landen zal overtreffen. Vooral de grote economische groei van China en India zorgt voor een ...
  • Tevredenheid over milieugerelateerde leefkwaliteit 

   Dafne Reymen; Ir. Rein Dessers; Matthijs Versteegh
   Een betere milieugerelateerde leefkwaliteit wordt in het huidige Milieubeleidsplan 2011-2015 meegenomen als één van de plandoelstellingen, maar de focus ligt daarbij op luchtkwaliteit, hinder van geluid en geur engroenbeleving. ...
  • The added value of a surveillance human biomonitoring program: The case of FLEHS in Flanders (Belgium) 

   Hans Reynders, Ann Colles, Bert Morrens, Maja Mampaey, Dries Coertjens, Koppen Gudrun, Greet Schoeters, Ilse Loots, Hana Chovanova, Wim Winderickx, Karen Van Campenhout (2017)
   In 2002 the Flemish Government decided to initiate the Flem-ish Environment and Health Survey (FLEHS), an extended humanbiomonitoring (HBM) program to assess and monitor human expo-sure of the Flemish population to ...
  • The influence of contaminants in ambient air on the indoor air quality - part 1: exposure of children 

   Kathleen De Brouwere; Christa Cornelis; Eddy Goelen; Gudrun Koppens; Maarten Spruyt; Rudi Torfs
   This report is the third and final part of the study "The Influence of Contaminants in Ambient Air on the Indoor Air Quality, part 1: Exposure of Children". In this report, data of the measuring campaign (workpackage 2) ...
  • The Influence of Contaminants in Ambient Air on the Indoor Air Quality Part 1: Exposure of Children 

   Ethel Brits; Eddy Goelen; Rudi Torfs; Gudrun Koppen; Maarten Spruyt
   It is the ambition of the Regional Government in Flanders, Belgium and in particular of the Environment and Health Unit (Ministry of Environment) to deploy a policy that includes all issues related to Environment and Health. ...
  • The relocation of a circus school from the perspective of mobility of its participants. 

   Inge Pennincx, Sophie De Mulder (2019)
   In de ruimtelijke planningstheorie en -praktijk worden verplaatsingsgedrag en ruimtelijke structuur (afstand, veiligheid,…) vaak aan elkaar gekoppeld. Veel mobiliteitsonderzoeken nemen ook omstandigheden (leeftijd, baggage, ...
  • Toekomstverkenningen met focus ‘smart cities’ en ‘big data’ 

   Rik Hendrix, Nils Walravens, Pieter Valkering (2020)
   Dit eindrapport vat de belangrijkste bevindingen van het traject “Toekomstverkenningen met focus op ‘smart city’ en ‘big data’”, uitgevoerd door VITO en imec, samen. Het heeft als doel samenvattend en aanvullend te zijn ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit deelrapport bevat de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Topvoorzieningen'. Deze opdracht, uitgeschreven door Ruimte Vlaanderen, is uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Gent, de ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Topvoorzieningen zijn gespecialiseerde voorziening van internationale allure, met een ruim "verzorgingsgebied" of afzetmarkt. De doelstelling van het Vlaams ruimtelijk beleid is een totaalpakket aan topvoorzieningen kunnen ...
  • Towards a Flemish Industrial Low-carbon Transition Framework 

   Tomas Wyns; Gauri Khandekar; Matilda Axelson; Isobel Robson
   This report profiles Flemish energy intensive industries, in the context of the transition to a lowcarbon economy, through the analysis of relevant data, studies and technology roadmaps. The goal of this report was to ...
  • Transformatie- en realisatiegericht ruimtelijk beleid in Vlaanderen 

   Katleen Vermeiren; Sophie De Mulder; Stijn Vanacker
   Met het beleidsplan Ruimte Vlaanderen wenst de Vlaamse regering in de toekomst een strategisch, dynamische en realisatiegericht ruimtelijk beleid te voeren. Binnen deze beleidsvisie is er bijzondere aandacht voor een goede ...
  • Transition requires collaborative work. Discovering and defining actions that support supermixed cities. 

   Liesbeth Huybrechts, Inge Pennincx, Sophie De Mulder, Jan Zaman, Bram Tack, Federico Giaretta (2019)
   Deze paper vertrekt van de hypothese dat ontwerp kan bijdragen tot een meer duurzame toekomst voor onze steden, op voorwaarde dat werk- en woonomgevingen elkaar ondersteunen om die toekomst waar te maken. Het onderdeel ...
  • Uitvoeren van een schriftelijke enquête ter bepaling van het percentage gehinderden door geur, geluid en licht in Vlaanderen - SLO-4 

   Dirk De Martelaere; Nele Van Der Donckt
   Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid voert een actief omgevingsbeleid, waarbij het behouden of zelfs verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen een belangrijke doelstelling ...
  • Uitvoeren van maatschappelijke kostenbatenanalyse voor ecologisch bermbeheer in Vlaanderen 

   Sarah Bogaert; Elisabeth Ruijgrok; Ruben Abma; Jorg Lambrechts; Stijn Lambert; Lies De Meyer
   De studie "maatschappelijke kosten-batenanalyse voor ecologisch bermbeheer in Vlaanderen" beoogt inzicht te krijgen in het verschil in kosten en baten van ecologisch bermbeheer in vergelijking met niet ecologisch bermbeheer ...
  • Uitwerken en uitvoeren van een pilootproject voor effectgerichte metingen om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te kunnen evalueren 

   R. Van Den Heuvel; H. Witters; G. Schoeters; I. Nobels; C. Vanparys; W. De Coen; J. Robbens
   Fijn stof is een verzamelnaam voor zeer kleine deeltjes die zich in de lucht bevinden. Uit diverse epidemiologische studies blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen concentraties fijn stof in de lucht en ...
  • Uitwerken van beleidsinstrumenten voor het verminderen van het ruimtebeslag in de open ruimte 

   Geen auteur gevonden
   Deze studie formuleert concrete beleidsvoorstellen die ertoe kunnen bijdragen dat open ruimten minder verhard worden en kunnen leiden tot een nulbalans van toename van ruimtebeslag. Doelstellingen die voor respectievelijk ...