Now showing items 438-457 of 509

  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast; Tessy Troubleyn; Dries Van Nieuwenhuyze; Laura Ysenbaardt; Marek Zahradnik (2016)
   In een gezamenlijk grensoverschrijdend traject wil de Vlaamse Overheid samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en de OVAM een nieuwe inspirerende visie ontwikkelen over de Noordrand. Deze ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast, Tessy Troubleyn, Dries Van Nieuwenhuyze, Laura Ysenbaardt, Marek Zahradnik (2016)
   De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking verloopt binnen een samenwerking ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast, Tessy Troubleyn, Dries Van Nieuwenhuyze, Laura Ysenbaardt, Marek Zahradnik (2016)
   De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking verloopt binnen een samenwerking ...
  • Sturingsmodellen voor het wonen 

   Paul Arts; Marten Dugernier; Eline Mulkens; Frank Witlox; Kobe Boussauw; Veronique Van Acker
   De studie geeft inzicht in bestaande sturingsmodellen voor het wonen zowel in Vlaanderen als in het buitenland, het effect dat ze kunnen hebben op de toedeling van bijkomende woongelegenheden over de gemeenten in Vlaanderen, ...
  • Subsidiekader departement Omgeving 

   Wouter Bervoets, Bart Van Herck (2019)
   Subsidies zijn een belangrijk sturingsinstrument voor de Vlaamse overheid bij het verwezenlijken van haar beleid. Voor het departement Omgeving is dit niet anders. Doorheen de jaren werden vanuit de voormalige departementen ...
  • Subsidies met impact op het milieu 

   Laurent Franckx; Hans Michiels; Kristof Geeraerts; Sirini Withana; Patrick ten Brink
   Subsidies worden in het leven geroepen om bepaalde beleidsdoelstellingen te behalen, maar kunnen een onbedoeld nadelig effect hebben op het leefmilieu. De Europese Commissie en andere organisaties roepen op om milieuschadelijke ...
  • Super(woon)markten 

   Isabelle Loris; Ann Pisman
   Waar in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nog uitgegaan werd van het bijkomend aansnijden van woonzones en woonuitbreidingsgebieden, zij het weliswaar in stedelijke gebieden en kernen van het buitengebied, gaat zijn ...
  • Support space: flooding and resilience 

   Barbara Tempels (2016)
   Het onderzoek vertrekt vanuit de stijgende overstromingsrisico’s en gaat op zoek naar een veerkrachtige manier om hiermee om te gaan. Overstromingsrisico’s ontstaan op de interactie van het watersysteem met ruimtelijke ...
  • Syntheserapport Project TERRA 

   Hendrik Van Hemelryck (2018)
   Op 20 november 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen enerzijds het Vlaams EnergieBedrijf, het departement Ruimte Vlaanderen en het agentschap Wonen Vlaanderen als ‘opdrachtgevers’ en anderzijds het ...
  • Systeemcrisis in de ruimtelijke ordening? 

   Wolfgang Vandevyvere
   Met de regelmaat van een klok worden vergunningen of plannen geschorst of vernietigd door de Raad van State. Hebben burgers teveel macht? Vinden aanbevelingen uit milieueffectrapporten te weinig vertaling in de plannen? ...
  • Technology watch: geothermie en het potentieel in Vlaanderen 

   R. Dreesen; B. Laenen
   Uit onderzoek blijkt dat in 2020 het energiegebruik van de derdewereldlanden het huidige energiegebruik van de geïndustrialiseerde landen zal overtreffen. Vooral de grote economische groei van China en India zorgt voor een ...
  • Tevredenheid over milieugerelateerde leefkwaliteit 

   Dafne Reymen; Ir. Rein Dessers; Matthijs Versteegh
   Een betere milieugerelateerde leefkwaliteit wordt in het huidige Milieubeleidsplan 2011-2015 meegenomen als één van de plandoelstellingen, maar de focus ligt daarbij op luchtkwaliteit, hinder van geluid en geur engroenbeleving. ...
  • The added value of a surveillance human biomonitoring program: The case of FLEHS in Flanders (Belgium) 

   Hans Reynders, Ann Colles, Bert Morrens, Maja Mampaey, Dries Coertjens, Koppen Gudrun, Greet Schoeters, Ilse Loots, Hana Chovanova, Wim Winderickx, Karen Van Campenhout (2017)
   In 2002 the Flemish Government decided to initiate the Flem-ish Environment and Health Survey (FLEHS), an extended humanbiomonitoring (HBM) program to assess and monitor human expo-sure of the Flemish population to ...
  • The influence of contaminants in ambient air on the indoor air quality - part 1: exposure of children 

   Kathleen De Brouwere; Christa Cornelis; Eddy Goelen; Gudrun Koppens; Maarten Spruyt; Rudi Torfs
   This report is the third and final part of the study "The Influence of Contaminants in Ambient Air on the Indoor Air Quality, part 1: Exposure of Children". In this report, data of the measuring campaign (workpackage 2) ...
  • The Influence of Contaminants in Ambient Air on the Indoor Air Quality Part 1: Exposure of Children 

   Ethel Brits; Eddy Goelen; Rudi Torfs; Gudrun Koppen; Maarten Spruyt
   It is the ambition of the Regional Government in Flanders, Belgium and in particular of the Environment and Health Unit (Ministry of Environment) to deploy a policy that includes all issues related to Environment and Health. ...
  • The relocation of a circus school from the perspective of mobility of its participants. 

   Inge Pennincx, Sophie De Mulder (2019)
   In de ruimtelijke planningstheorie en -praktijk worden verplaatsingsgedrag en ruimtelijke structuur (afstand, veiligheid,…) vaak aan elkaar gekoppeld. Veel mobiliteitsonderzoeken nemen ook omstandigheden (leeftijd, baggage, ...
  • Toekomstverkenningen met focus ‘smart cities’ en ‘big data’ 

   Rik Hendrix, Nils Walravens, Pieter Valkering (2020)
   Dit eindrapport vat de belangrijkste bevindingen van het traject “Toekomstverkenningen met focus op ‘smart city’ en ‘big data’”, uitgevoerd door VITO en imec, samen. Het heeft als doel samenvattend en aanvullend te zijn ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit deelrapport bevat de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Topvoorzieningen'. Deze opdracht, uitgeschreven door Ruimte Vlaanderen, is uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Gent, de ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Topvoorzieningen zijn gespecialiseerde voorziening van internationale allure, met een ruim "verzorgingsgebied" of afzetmarkt. De doelstelling van het Vlaams ruimtelijk beleid is een totaalpakket aan topvoorzieningen kunnen ...
  • Towards a Flemish Industrial Low-carbon Transition Framework 

   Tomas Wyns; Gauri Khandekar; Matilda Axelson; Isobel Robson
   This report profiles Flemish energy intensive industries, in the context of the transition to a lowcarbon economy, through the analysis of relevant data, studies and technology roadmaps. The goal of this report was to ...