Now showing items 85-104 of 494

  • De rol van ruimtelijke ordening in de energieen klimaattransitie 

   Ewald Wauters; Anneleen Dhondt; Birgit Fremault; Peter Corens; Jan Aerts; Pascal Vermeulen
   Het klimaatbeleid staat ook op de Vlaamse agenda bovenaan. Ambities zoals het terugdringen van broeikasgasemissies werden o.a. vastgelegd in het Vlaams Klimaatbeleidsplan, het Vlaams actieplan 'energie-efficiëntie' en het ...
  • De toekomstige vraag naar bedrijventerreinen 

   Geen auteur gevonden
   In 2003 werd door IBM en Statap, in samenwerking met Professor Witlox van de universiteit Antwerpen, een onderzoek gedaan betreffende de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen. Uit voorgaande IBM studie bleek dat het ...
  • De verkaveling in cijfers 

   Ann Pisman; Isabelle Loris; Katleen Vermeiren; Karin Hahn; Sophie De Mulder; Stijn Vanacker
   In het boek "Verkavelingsverhalen" van de Universiteit Hasselt worden verkavelingsverhalen die verandering trachten te initiëren gebundeld. Elk verhaal begint met een lege tuin, een leegstaande kerk of een verlaten parking ...
  • De verrassende zekerheid van ruimtelijke voorwaarden voor bedrijven: een aanzet van een ondersteunende beleidstool 

   Jan Zaman, Inge Pennincx, Sophie De Mulder (2020)
   Economische activiteiten vind je overal in Vlaanderen: niet alleen op bedrijventerreinen, maar ook in woonomgevingen en in het buitengebied. Een belangrijk inzicht binnen het ruimtelijk-economisch beleid is dat de locatiekeuze ...
  • De Vlaamse Ruimte in 4 Wereldbeelden 

   Guy Engelen, Lien Poelmans, Inge Uljee, Jean-Luc De Kok, Leen Van Esch (2011)
   Als onderdeel van een ruimere praktijkoefening inzake toekomstverkenningen voor de Vlaamse Ruimte is het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW) in een ad-hoc opdracht gevraagd om een praktijkoefening scenariobouw uit te werken. ...
  • De warmtegeleidbaarheid van de Vlaamse ondiepe ondergrond 

   H. Hoes; B. Gysen
   In de beleidsbrief "Energie 2003" van Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie Steve Stevaert vindt men de strategische doelstellingen van het energiebeleid en de te bereiken effecten hiervan terug. De ...
  • Defining Economic Typologies based on an Economic Activities Database 

   Federico Giaretta, Inge Pennincx, Sophie De Mulder, Jan Zaman (2018)
   De economie en de economische activiteiten spelen een fundamentele rol in de steden en in de omliggende gebieden: hethoudt de stad draaiende, in termen van tewerkstelling, goederen en diensten. Gezien deze fundamentele rol ...
  • Development and evaluation of a wood smoke biomarker 

   Gudrun Koppen; Griet Jacobs; Maarten Spruyt; Jef Daems; Ann Colles; Boris Lazarov; Martine van Poppel; Stefan Voorspoels
   The current study aimed to evaluate different bio-indicators for human wood smoke exposure. Different techniques were tried out to assess their feasibility.The current study consisted of method validation and optimization ...
  • Diagnosis of the state of the territory in Flanders. 

   Ann Pisman; Stijn Vanacker (2021)
   Binnen de verschillende Europese analyses van ruimtelijke patronen nemen België en Vlaanderen een specifieke positie in. Het gemiddelde "percentage bewoond gebied" (d.w.z. alle land dat wordt gebruikt buiten landbouw, ...
  • Dieren onder de wielen 

   Diemer Vercayie; Marc Herremans; Goedele Verbeylen; Jorg Lambrechts; Ludo Smets; Kris Degraeve; Jan Rodts; Karin Gielen; Wouter Vanreusel
   Met het project �Dieren onder de wielen� brachten de Vlaamse overheid, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen beter in kaart hoeveel faunaslachtoffers er op onze wegen vallen, welke soorten verkeersgevoelig zijn en waar ...
  • Dieren onder de wielen 2.0 

   Diemer Vercayie; Jorg Lambrechts
   De hoofddoelstelling van dit project was om zo veel mogelijk meldingen van verkeersslachtoffers te verzamelen om knelpunten op onze wegen beter in kaart te brengen. Daarnaast werd vanaf de start van dit project ook ingezet ...
  • Diestiaan ijzerzandsteen 

   Hilde De Clercq; Evenlien Janssens; Stefan Smets; Griet Verhaert
   De Diestiaan ijzerzandsteen geeft het Hageland een streekeigen geologisch karakter. De talrijke Hagelandse heuvelruggen zijn namelijk opgebouwd uit roestbruine, ijzerrijke zanden van de Formatie van Diest. Na het aaneenkitten ...
  • Dioxines, PCB's en DDT in bodem- en eistalen uit Menen, Wevelgem en Wervik 

   A Colles; C. Cornelis; E. van de Mieroop; M Paulussen
   Het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007-2011 onderzocht, in opdracht van de Vlaamse overheid, inwendige blootstelling aan vervuilende stoffen en een aantal biologische en gezondheidskenmerken bij 199 jongeren (14-15 jaar) ...
  • Diversiteit in vormen en voorkomen van verweving in Vlaanderen 

   Geen auteur gevonden
   Zonder enige twijfel is verweving een van de belangrijke beleidsstrategieën in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het zit immers reeds in het beleidsdocument ingebed op het niveau van de basisdoelstelling voor de ...
  • Documentering van de tijdelijke ontsluiting 'bedrijventerrein Saintes' 

   Jasper Verhaegen; Katrien De Nil; Roel De Koninck; David Lagrou; Jan Opdecam (2021)
   Rapport in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) en uitgevoerd door VPO en VITO, onder de referentietaak VLAKO (Vlaams Kenniscentrum Ondergrond). Onderzoek in het kader van het beschrijven en bemonsteren ...
  • Doelmatigheidsanalyse van amfibie�ntunnels en �geleidingswanden in Vlaanderen 

   Geen auteur gevonden
   Jaarlijks worden op de Belgische wegen ontelbare dieren doodgereden. Daaronder bevindt zich een groot aantal amfibie�n. Het merendeel (92%) bereikt met de hulp van vrijwillige overzetters veilig de overzijde van de weg, ...
  • Domestic ventilation systems and pollutions from wood combustion 

   Borislav Lazarov (2017)
   Dit rapport geeft een samenvatting van de kennis uit de open literatuur over de verontreinigende stoffen die vrijkomen bij de verbranding van hout in woningen en de luchtzuiveringstechnieken die gebruikt worden in de moderne ...
  • Doorrekening verkiezingsprogramma’s: methodische verkenning en haalbaarheid 

   Valentijn Bilsen, Wim Van der Beken, valentijn vanoeteren, Katelijne Verhaegen (2019)
   Deze studie schat de haalbaarheid in van een doorrekening van verkiezingsprogramma’s op vlak van Omgevingsthema’s in Vlaanderen. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de te behandelen thema’s (scope), het te volgen ...
  • Doorwerken van emissieplafonds en milieukwaliteitsnormen op de bronnencontrole 

   Hendrik Van Rompaey; Filip Lefebre; Stefan Adriaensen; Clemens Mensink
   In dit deelrapport over het compartiment lucht worden de milieuwetgeving en de implementatie in de praktijk voor dit compartiment toegelicht, waarbij de volgende aspecten werden geïnventariseerd en geanalyseerd.1. ...
  • Doorwerken van emissieplafonds en milieukwaliteitsnormen op de bronnencontrole 

   Hendrik Van Rompaey; Filip Lefebre; Stefan Adriaensen; Clemens Mensink
   In dit deelrapport over het compartiment lucht worden de milieuwetgeving en de implementatie in de praktijk voor dit compartiment toegelicht, waarbij de volgende aspecten werden geïnventariseerd en geanalyseerd.1. ...