Now showing items 21-40 of 452

  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast; Tessy Troubleyn; Dries Van Nieuwenhuyze; Laura Ysenbaardt; Marek Zahradnik (2016)
   In een gezamenlijk grensoverschrijdend traject wil de Vlaamse Overheid samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en de OVAM een nieuwe inspirerende visie ontwikkelen over de Noordrand. Deze ...
  • Studie segmentatie van werklocaties: Aanbevelingen instrumentarium Ruimte Vlaanderen 

   Guy Vloerbergh (2016)
   Ruimte Vlaanderen organiseerde in het voorjaar 2016 drie workshops omtrent het thema ‘segmentatie van werklocaties’.Aan de hand van zeven cases werd de conceptuele verkenning van segmentatie van werklocaties (studie ...
  • Studie segmentatie van werklocaties: Aanbevelingen vanuit invalshoek vastgoed & businesscase 

   Geert Haentjes (2016)
   Voorliggende nota kadert binnen een conceptuele verkenning van segmentatie vanwerklocaties (Royal Haskoning DHV) en wil een synthese maken van en kritische reflectiegeven op de uitwerking van 7 cases en dit vanuit kennis ...
  • A healthy urban future for Flanders? Reducing the gap in knowledge for spatial policy and outlining consequences for governance. 

   Peter Vervoort (2016)
   De laatste jaren heeft een groeiend bewustzijn voor de impact van de gebouwde omgeving op gezondheid en welzijn geleid tot de nadruk op leefbare stedelijke omgevingen als voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkeling in ...
  • Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens 

   Geen auteur gevonden (2016)
   In 2015 ondertekende de Vlaamse overheid samen met de verschillende ketenpartners de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. Negen actieprogramma’s hebben tot doel het voedselverlies tegen 2020 met 15% te reduceren. Binnen ...
  • Pilootproject sociale ongelijkheid en milieu 

   Bert Morrens, Loots Ilse, Frédéric Vandermoere, Peter Raeymaeckers, Bruno Buytaert, An Verdeyen, Lien Van Oyen (2016)
   Informatiecampagnes rond milieu en gezondheid bereiken moeilijk sociaal kwetsbare groepen, terwijl net deze groepen onevenredig getroffen worden door milieugezondheidsrisico’s. In een pilootproject werd door Universiteit ...
  • Referentietaak 10 Milieu en Gezondheid en Binnenhuis - Vraag om advies m.b.t. CO2 als indicator voor een gezond binnenmilieu 

   Françoise Geyskens, Marianne Stranger (2016)
   Onder het binnenmilieu van een gebouw verstaan we alle chemische, fysische en biotische factoren die relevant kunnen zijn voor de gezondheid, inclusief het welbevinden van bewoners van woningen en gebruikers van publiek ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast, Tessy Troubleyn, Dries Van Nieuwenhuyze, Laura Ysenbaardt, Marek Zahradnik (2016)
   De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking verloopt binnen een samenwerking ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast, Tessy Troubleyn, Dries Van Nieuwenhuyze, Laura Ysenbaardt, Marek Zahradnik (2016)
   De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking verloopt binnen een samenwerking ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in dit onderzoek verder uitgediept a.d.h.v. vijf ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Pieter Vandewiele, Fien Vandeghinste, Maarten Gheysen, Koen Van den Troost (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • A good City has Industry 

   Geen auteur gevonden (2016)
   Steden zijn de incubatoren en de motoren van de economie.We zien de verschillende economische tijdperken in hunarchitectuur en structuur. In de afgelopen decennia heeft devernieuwing van de Europese stad ging gepaard met ...
  • How to rework the city we have – Inductive planning to provide jobs and skills in old industrial areas. 

   Jan Zaman (2016)
   Deze innovatieve planningsaanpak is gericht op het creëren van banen en het ontwikkelen van vaardigheden voor industriële enarbeiders. We willen de grotendeels lege, ongebruikte of onderbenutte ruimtes inoude industriegebieden ...
  • Steunpunt ruimte: toekomstverkenning als collectief leren 

   Annette Kuhk, Michiel Dehaene, Martin Dumont, Jan Schreurs (2016)
   SITUERING: Het eindrapport voor werkpakket 3 is het resultaat van de methodologische analyses die binnen het Steunpunt Ruimte werden verricht rond het thema “toekomstverkenningen”. Het is hetthema van één van de vier ...
  • Steunpunt ruimte: vergrijzing, migratie en veerkracht 

   Elise Schillebeeckx, Stijn Oterlynckos, Pascal De Decker (2016)
   De demografische veranderingen ten gevolge van een vergrijzende populatie en eentoenemende immigratie stellen het ruimtelijke beleid en de huidigeplanningsmethodieken voor enkele grote uitdagingen. Verwacht wordt dat ...
  • Support space: flooding and resilience 

   Barbara Tempels (2016)
   Het onderzoek vertrekt vanuit de stijgende overstromingsrisico’s en gaat op zoek naar een veerkrachtige manier om hiermee om te gaan. Overstromingsrisico’s ontstaan op de interactie van het watersysteem met ruimtelijke ...
  • Steunpunt ruimte: evaluatie subsidies projectcoördinator 

   Tom Coppens, Joris Van Den Broeck, Elisabet Van Wymeersch (2016)
   Dit rapport vormt een onderdeel van werkpakket 4, ‘Monitoring & Evaluatie’, van het Steunpunt Ruimte. In het meerjarenprogramma van het Steunpunt werd het doel van dit werkpakket omschreven als het detecteren van evoluties, ...