Now showing items 21-40 of 504

  • Praktijkonderzoek naar de toepassing van preventieve en remediërende maatregelen tegen bodemaantasting door bodemverdichting 

   Frank Elsen; Veronique Beckers; Jan Diels; Jos Van Orshoven; Serge Wauters; Maarten Huybrechts (2014)
   In Vlaanderen vormt bodemverdichting één van de belangrijkste bedreigingen voor de bodemkwaliteit. Een groot deel van de Vlaamse akkerbodems is vermoedelijk al in zekere mate verdicht. Bodemverdichting heeft belangrijke ...
  • Onderbouwde inschatting van de gezondheidskundige ernst van thallium en arseen ter formulering van beleidsaanbevelingen voor verdere opvolging in het leefmilieu en/of de mens 

   Elly Den Hond; Kim Croes; Sam De Craemer; Melissa Paulussen; Els Van De Mieroop; Michel Stalpaert; Marc Uytterhoeven (2014)
   In deze studie werd de beschikbare methode voor het meten van thallium in volboed gevalideerd en toegepast op biobankstalen. De nieuw uitgevoerde metingen vormen een meerwaarde omdat ze op verschillende vlakken bijkomende ...
  • Binnenhuismilieu referentietaak 2: IDA klassen 

   Wendy Swaans, Marianne Stranger, Stijn Verbeke (2015)
   In verschillende normen voor ventilatie zijn classificatiesystemen en –methoden voor de binnenluchtkwaliteit opgenomen. In de norm EN 13779 voor niet residentiële gebouwen wordt de binnenluchtkwaliteit ingedeeld in vier ...
  • Industrious Flanders and Brussels – the Northern Area case 

   Jan Zaman, Inge Pennincx (2015)
   Al bijna twee jaar beginnen Vlaanderen en Brussel voorzichtig samen te werken op het gebied van territoriale uitdagingen. Het grensoverschrijdende noordelijke gebied, met oude industrieterreinen, de luchthaven, nieuwe ...
  • De Fabrieksstraat 

   Geen auteur gevonden (2015)
   Ruimte Vlaanderen ontwikkelt het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau. Onder impuls van ruimteVlaanderen werd TOP Noordrand opgezet. TOP Noordrand brengt alle belanghebbenden uitde noordrand rond Brussel samen en probeert ...
  • Studie betreffende het effect van grondwaterstroming op bodemenergieopslag 

   Wouter Vienne, David Simpson (2015)
   De doelstelling van deze onderzoeksopdracht is de invloed van de grondwaterstroming te kwantificeren met behulp van een numeriek model, waarmee boorgatwarmtewisselaars kunnen gedimensioneerd worden. In een eerste fase wordt ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast; Tessy Troubleyn; Dries Van Nieuwenhuyze; Laura Ysenbaardt; Marek Zahradnik (2016)
   In een gezamenlijk grensoverschrijdend traject wil de Vlaamse Overheid samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en de OVAM een nieuwe inspirerende visie ontwikkelen over de Noordrand. Deze ...
  • Studie segmentatie van werklocaties: Aanbevelingen instrumentarium Ruimte Vlaanderen 

   Guy Vloerbergh (2016)
   Ruimte Vlaanderen organiseerde in het voorjaar 2016 drie workshops omtrent het thema ‘segmentatie van werklocaties’.Aan de hand van zeven cases werd de conceptuele verkenning van segmentatie van werklocaties (studie ...
  • Studie segmentatie van werklocaties: Aanbevelingen vanuit invalshoek vastgoed & businesscase 

   Geert Haentjes (2016)
   Voorliggende nota kadert binnen een conceptuele verkenning van segmentatie vanwerklocaties (Royal Haskoning DHV) en wil een synthese maken van en kritische reflectiegeven op de uitwerking van 7 cases en dit vanuit kennis ...
  • A healthy urban future for Flanders? Reducing the gap in knowledge for spatial policy and outlining consequences for governance. 

   Peter Vervoort (2016)
   De laatste jaren heeft een groeiend bewustzijn voor de impact van de gebouwde omgeving op gezondheid en welzijn geleid tot de nadruk op leefbare stedelijke omgevingen als voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkeling in ...
  • Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens 

   Geen auteur gevonden (2016)
   In 2015 ondertekende de Vlaamse overheid samen met de verschillende ketenpartners de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. Negen actieprogramma’s hebben tot doel het voedselverlies tegen 2020 met 15% te reduceren. Binnen ...
  • Pilootproject sociale ongelijkheid en milieu 

   Bert Morrens, Loots Ilse, Frédéric Vandermoere, Peter Raeymaeckers, Bruno Buytaert, An Verdeyen, Lien Van Oyen (2016)
   Informatiecampagnes rond milieu en gezondheid bereiken moeilijk sociaal kwetsbare groepen, terwijl net deze groepen onevenredig getroffen worden door milieugezondheidsrisico’s. In een pilootproject werd door Universiteit ...
  • Referentietaak 10 Milieu en Gezondheid en Binnenhuis - Vraag om advies m.b.t. CO2 als indicator voor een gezond binnenmilieu 

   Françoise Geyskens, Marianne Stranger (2016)
   Onder het binnenmilieu van een gebouw verstaan we alle chemische, fysische en biotische factoren die relevant kunnen zijn voor de gezondheid, inclusief het welbevinden van bewoners van woningen en gebruikers van publiek ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast, Tessy Troubleyn, Dries Van Nieuwenhuyze, Laura Ysenbaardt, Marek Zahradnik (2016)
   De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking verloopt binnen een samenwerking ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast, Tessy Troubleyn, Dries Van Nieuwenhuyze, Laura Ysenbaardt, Marek Zahradnik (2016)
   De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking verloopt binnen een samenwerking ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in dit onderzoek verder uitgediept a.d.h.v. vijf ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Pieter Vandewiele, Fien Vandeghinste, Maarten Gheysen, Koen Van den Troost (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...