Now showing items 72-91 of 498

  • Daily urban systems 

   Brecht Vandekerckhove; Liesbeth Van Damme; Isabelle Loris
   Het onderzoek past binnen de visievorming voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Centraal vertrekpunt is dat Vlaanderen verder kan uitgroeien tot een polycentrisch netwerk van steden en voorzieningen op verschillende ...
  • Dataverrijking van de database onbebouwde percelen 

   Peter Heymans, Richard Buijsmans (2020)
   Deze studie bevat een omschrijving van de overeengekomen procedure ter verrijking van Vermoedens-ROP. De opdracht is uitgevoerd door SIGGIS – Cevi, in het kader van bestek OMG-VPO/2020/03
  • De (on)wil om samen te werken 

   Geoffrey Vanderstraeten; Sylvianne Van Butsele; Kathelijne Toebak
   De praktijkvraagstelling gaat in op het aspect samenwerken op regionale schaal. De vragen die we hierbij willen behandelen, vanuit de eigen ervaring en vanuit het lopende debat zijn:� Hoe het komt dat sommige gemeentes ...
  • De betonstop, wat kost dat? 

   Geert Mertens, Ann Pisman, Liesbeth Van Damme (2018)
   Op 30 november 2016 keurde de Vlaamse Regering het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed1. Centraal daarin staat de doelstelling om het dagelijks bijkomend ruimtebeslag tegen 2040 te herleiden tot nul: de ...
  • De circusschool verhuist! Wat nu? 

   Inge Pennincx
   In 2018 verhuist de populaire circusschool uit Mechelen van een centrumlocatie naar een site buiten de ring. Vanuit ruimtelijk perspectief kan je de nieuwe locatie suburbaan noemen. Het onderzoek startte bij de vaststelling ...
  • De Fabrieksstraat 

   Geen auteur gevonden (2015)
   Ruimte Vlaanderen ontwikkelt het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau. Onder impuls van ruimteVlaanderen werd TOP Noordrand opgezet. TOP Noordrand brengt alle belanghebbenden uitde noordrand rond Brussel samen en probeert ...
  • De hernieuwbare energiesector 

   Ellen Hutsebaut; Marc De Decker
   Om de discussie en het beleid rond hernieuwbare energie te ondersteunen, besliste het Departement Omgeving samen met het Vlaams Energie Agentschap om in 2010 de Vlaamse hernieuwbare energiesector onder de loep te nemen. ...
  • De juiste plek 

   Jan Zaman, Sophie De Mulder, Inge Pennincx, Elsie Fauconnier (2017)
   ‘De juiste plek’ is een strategisch rollenspel dat inzicht levert in de totstandkoming van economische locaties. Het spel is bedoeld voor 10 spelers: 3 ondernemers, 3 vastgoedontwikkelaars, 3 gemeenten en 1 spelleider/centrale ...
  • De juridische en fiscale oorzaken van ondoordacht ruimtegebruik 

   Michael Ryckewaert; Kristien Van den Houte; Laurens Brusselmans
   In haar meerjarenplan spreekt het Team Vlaams Bouwmeester de ambitie uit dat regelgeving een proactief instrument van ruimtelijke kwaliteit moet worden. Naast de bouw- en ruimte-regelgeving liggen ook andere juridisch-financiële ...
  • De kosten en baten van NTMB - oevers langs bevaarbare waterlopen in Vlaanderen 

   E. Ruijgrok; S. Bogaert; S. Lambert; R. Abma
   We willen binnen deze studie onderzoeken waar en in welke omstandigheden het meest zinvol is om een bepaald type natuurvriendelijke of natuurtechnische oever aan te leggen.We gaan er vanuit dat deze vraag zich enkel stelt ...
  • De kwaliteit van het leven, een mozaïek van het dagelijks leven 

   Luk Bral; Marc Callens; Ann Carton; Martine Corijn; Kim Creminger; Dirk Hoorelbeke; Josée Lemaître; Jo Noppe; Guy Pauwels; Edwin Pelfrene; Hilde Schelfaut; Dirk Smets; Lieve Vanderleyden; Thierry Vergeynst; Dries Verlet
   De kwaliteit van het leven staat geregeld op de politieke agenda. Niet zelden komt dit naar voor in de zoektocht naar een invulling van de maatschappelijke vooruitgang die verder gaat dan het puur economische. Deze zoektocht ...
  • De Lage Landen 2020 - 2100 

   Geen auteur gevonden
   De landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn behoren tot de welvarendste ter wereld. Ze delen hun rijke geschiedenis, hun gunstige ligging aan de Noordzee en hun unieke ruimtelijke configuratie als decentrale metropool. ...
  • De maatschappelijke kostenanalyse van de meest relevante gezondheidseffecten die in verband staan met verkeersgerelateerde luchtvervuiling als onderbouwing voor milieu- en gezondheidsbeleidsacties 

   Jurgen Buekers; Luc Int Panis; Tim Nawrot; Nicky Pieters; Barbara Legiest
   Verkeer veroorzaakt luchtpollutie en geluidsblootstelling. Beide veroorzaken hart- en vaataandoeningen. De maatschappij draagt de hieraan verbonden gezondheidskosten. Het doel van deze studie was het berekenen van deze ...
  • De moeilijke zoektocht naar natuur 

   Stijn Vanderheiden; Jana Van Hoyweghen; Astrid Van Vosselen
   Net zoals voor de ontwikkeling van andere havengebieden in Vlaanderen is er voor de Gentse Kanaalzone een strategisch plan opgesteld. In dat plan gaan economie, natuur en leefbaarheid samen. natuurwaarden worden per definitie ...
  • De rol van ruimtelijke ordening in de energieen klimaattransitie 

   Ewald Wauters; Anneleen Dhondt; Birgit Fremault; Peter Corens; Jan Aerts; Pascal Vermeulen
   Het klimaatbeleid staat ook op de Vlaamse agenda bovenaan. Ambities zoals het terugdringen van broeikasgasemissies werden o.a. vastgelegd in het Vlaams Klimaatbeleidsplan, het Vlaams actieplan 'energie-efficiëntie' en het ...
  • De toekomstige vraag naar bedrijventerreinen 

   Geen auteur gevonden
   In 2003 werd door IBM en Statap, in samenwerking met Professor Witlox van de universiteit Antwerpen, een onderzoek gedaan betreffende de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen. Uit voorgaande IBM studie bleek dat het ...
  • De verkaveling in cijfers 

   Ann Pisman; Isabelle Loris; Katleen Vermeiren; Karin Hahn; Sophie De Mulder; Stijn Vanacker
   In het boek "Verkavelingsverhalen" van de Universiteit Hasselt worden verkavelingsverhalen die verandering trachten te initiëren gebundeld. Elk verhaal begint met een lege tuin, een leegstaande kerk of een verlaten parking ...
  • De verrassende zekerheid van ruimtelijke voorwaarden voor bedrijven: een aanzet van een ondersteunende beleidstool 

   Jan Zaman, Inge Pennincx, Sophie De Mulder (2020)
   Economische activiteiten vind je overal in Vlaanderen: niet alleen op bedrijventerreinen, maar ook in woonomgevingen en in het buitengebied. Een belangrijk inzicht binnen het ruimtelijk-economisch beleid is dat de locatiekeuze ...
  • De Vlaamse Ruimte in 4 Wereldbeelden 

   Guy Engelen, Lien Poelmans, Inge Uljee, Jean-Luc De Kok, Leen Van Esch (2011)
   Als onderdeel van een ruimere praktijkoefening inzake toekomstverkenningen voor de Vlaamse Ruimte is het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW) in een ad-hoc opdracht gevraagd om een praktijkoefening scenariobouw uit te werken. ...
  • De warmtegeleidbaarheid van de Vlaamse ondiepe ondergrond 

   H. Hoes; B. Gysen
   In de beleidsbrief "Energie 2003" van Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie Steve Stevaert vindt men de strategische doelstellingen van het energiebeleid en de te bereiken effecten hiervan terug. De ...