Now showing items 208-227 of 706

  • Faseplan Gentse kanaalzone Van humane biomonitoring naar beleidsacties 

   Dries Coertjens; Bert Morrens; Loots Ilse; Ann Colles; Greet Schoeters
   In de periode 2013-2014 werd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid een humanebiomonitoringsonderzoek uitgevoerd in de Gentse kanaalzone. In dit onderzoek werd nagegaan of wonen nabij de Gentse haven een invloed heeft op ...
  • Filtering pollutions originating from residential wood burning 

   Borislav Lazarov
   Het is bekend dat de rook die tijdens de houtverbrandingsprocessen ontstaat, veel voor de gezondheid gevaarlijke stoffen bevat, meestal als gevolg van onvolledige verbranding. Hoewel de samenstelling van de rook meestal ...
  • Financiering lokale klimaatplannen 

   Annick Gommers; Luc Wittebolle; Sarah Bogaert; Pieter Dresselaers
   Lokale klimaatplannen zoals de Burgemeesterconvenant hebben bij lokale overheden een belangrijke dynamiek op gang gebracht in de strijd tegen de klimaatverandering. Uit voorgaande trajecten is gebleken dat de opgestelde ...
  • Financiële argumenten voor een hoger ruimtelijk rendement 

   Jens Aerts; Luk Lefever; Johan Van Reeth; Jan Verheyen
   Vier frequent voorkomende situaties in een (dorps)kern zijn gedetecteerd: het samenvoegen van kavels tot een woonerf, de opsplitsing van ruime villatuinen, het opsplitsen van een grote villa met tuin en het bouwen van een ...
  • Flanders Environment Outlook 2030 op vernieuwde Engelstalige MIRA-website 

   Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2010)
   De toekomst hangt af van de keuzes van vandaag! De Milieuverkenning 2030 werd in december 2009 gepubliceerd en kan je vanaf vandaag ook downloaden in het Engels.Cover Environment Outlook 2030 Flanders‘Flanders Environment ...
  • Flanders Indoor Exposure Survey 

   Eddy Goelen; Katleen De Brouwere; Gudrun Koppen; Maarten Spruyt; Rudi Torfs
   De Vlaamse overheid wil nagaan wat het belang is van de blootstelling aan binnenhuispolluenten in Vlaanderen gegevens verzamelen over binnenluchtconcentraties, infiltratie van pollutie van buiten naar binnen en daaraan ...
  • Flexibel omgaan met leegstand in de grensregio Maasvallei 

   L. Thewissen; N. Ceulemans; M. van de Weijer
   In voorliggende studie wordt onderzocht welk instrumentarium kan worden ingezet om op een flexibele wijze om te gaan met leegstaand patrimonium in de grensregio Maasvallei en andere (grens)regio's met gelijkaardige uitdagingen ...
  • GARMON: The Garden Monitor - mapping and characterizing gardens using remote sensing 

   Ben Somers; Jo Van Valckenborgh; Veerle Strosse (2021)
   Tuinen vormen een belangrijke schakel in de groenblauwe dooradering en spelen een strategische rol in het ondersteunen van de lokale leefkwaliteit. Ze kunnen bijdragen aan de levering van ecosysteemdiensten, aan zijn ...
  • Geboortecohortestudie betreffende milieu en gezondheid in Vlaanderen 

   Sandra Dom; Guido François; Sofie Van Roosbroeck; Jos Droste; Guy Brusselle; Margo Hagendorens; Kristel Van Steen; Marc van Sprundel; Joost Weyler
   Blootstellingen aan omgevingsfactoren tijdens de eerste levensstadia hebben potentieel langetermijneffecten op de gezondheid in het verdere leven. Dergelijke factoren oefenen hun werking uit tijdens of zelfs voor de foetale ...
  • Gebouwbegroening 

   Frederik Lerouge; Margot Vanhellemont; Prof. Dr. Martin Hermy
   In een verstedelijkt Vlaanderen wint de verzegeling steeds meer terrein op mens en natuur. Dit brengt allerhande problemen met zich mee, zoals wateroverlast, een warmte-eiland in onze steden en dergelijke meer. Daarenboven ...
  • Gebromeerde brandvertragers en perfluorverbindingen in Vlaanderen: onderzoek naar verspreiding, humane opname, gehaltes in humane weefsels en/of lichaamsvochten, en gezondheidseffecten als basis voor de selectie van geschikte milieuen gezondheidsindicatoren (BFRISK) 

   Wendy D'Hollander; Laurence Roosens; Adrian Covaci; Christa Cornelis; Roel Smolders; Rosette Van den Heuvel; Pim de Voogt; Ingrid Nobels; Caroline Van Parys; Wim De Coen; Lieven Bervoets
   Deze verkennende studie tracht een algemeen beeld te schetsen van verspreiding van gebromeerde en perfluorverbindingen in Vlaanderen en de mogelijke effecten ervan op de menselijke gezondheid. Ondanks het jarenlang gebruik ...
  • Gedragsstudie. Nabijheid van voorzieningen versus verplaatsingsgedrag en woonplaatskeuze 

   Jonas De Maeyer; Sophie Leroy; Timmermans Bert; Vermander Marijke; Koos Fransen; Eva Van Eeno; Kobe Boussauw; Fran Bambust (2021)
   Deze studie tracht een inzicht te verwerven in de manier waarop de aanwezigheid, abundantie en kwaliteit van voorzieningen samen met de menselijke eigenheid gerelateerd zijn aan het verplaatsingsgedrag en woonplaatskeuze ...
  • Geen verdere vergroening van het Vlaamse belastingstelsel sinds 2004 

   Kris Bachus; Bart Defloor; Nathalie Dewolf; Johan Brouwers; Lutgarde Fleurinck; Saskia Opdebeeck; Ellen Hutsebaut (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   In opdracht van MIRA bestudeerden HIVA en de Hogeschool Gent de vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt dat het Vlaamse belastingstelsel duidelijk vergroent tussen 1991 en 2004. Deze ...
  • Gegroepeerde aanpak en gemeenschappelijke initiatieven i.f.v. ruimtelijke rendement 

   Geert Haentjens
   Waarom zou de vastgoedsector inspelen op een gegroepeerde aanpak en gemeenschappelijke initiatieven i.f.v. ruimtelijk rendement en wat zijn de drempels die er vandaag toe leiden dat gemeenschappelijke initiatieven of een ...
  • Geluidsdruk door wegverkeer 

   Luc Dekoninck; Dick Botteldooren (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   Actualisering van geluidsdrukniveaus door wegverkeer op basis van geluidskaarten en berekening van potentiële hinder. Onderliggend verslag betreft een herberekening van de blootstelling en hinder voor de MIRA 2010 ...
  • Geluidshinder in Vlaanderen – actuele indicatoren tot en met 2017 wijzen op het belang 

   Luc Dekoninck; Dick Botteldooren (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2019)
   De geluidsindicatoren in MIRA worden op regelmatige basis geactualiseerd. Dit rapport voegt 2016 en 2017 toe aan de tijdreeksen voor vier geluidshinderindicatoren. Recent was er opnieuw ruime (pers)aandacht voor hoe de ...
  • Geluidshinder in Vlaanderen – actuele indicatoren tot en met 2018 

   Luc Dekoninck; Dick Botteldooren (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2020)
   De geluidsindicatoren in MIRA worden op regelmatige basis geactualiseerd. Dit rapport voegt 2018 toe aan de tijdreeksen voor vier geluidshinderindicatoren.De impact van geluidshinder op het welzijn en de gezondheid van de ...
  • Geluidshinder – Evaluatie van de MIRA indicatorset 

   Luc Dekoninck; Dick Botteldooren (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2020)
   Deze studie evalueert de huidige set van milieu-indicatoren voor geluidshinder in het licht van recente wetenschappelijke inzichten, maatschappelijke ontwikkelingen en de OESO-criteria voor goede indicatoren. Daarop stelt ...
  • Geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeer in Vlaanderen - update 2009 

   Dick Botteldooren; T. Van Renterghem; J. Van Renterghem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2010)
   Geluidspieken dalen, maar geluidsklimaat 'vergrijst' - Bij een steekproef in 2009 van 250 woningen in Vlaanderen, blijkt dat de gemeten gemiddelde geluidsblootstelling door wegverkeer de voorbije 13 jaar weinig veranderde.Deze ...
  • Gemeenschappelijke initiatieven in de Vlaamse Ruimte 

   Wim Rasschaert; Ide Hiergens
   Het ruimtelijk beleid wil gemeenschappelijke initiatieven ondersteunen. Volgens Ruimte Vlaanderen kunnen gemeenschappelijke, collectieven en gegroepeerde initiatieven waardevol zijn om een hoog rendement te behalen zonder ...