Now showing items 212-231 of 494

  • Kansenkaart ruimtelijk rendement verhogen & kansenkaart ruimtelijk uitbreiden door gemengde omgevingen 

   Lien Poelmans, Lorenz Hambsch, Peter Willems, Geert Mertens (2020)
   In dit document wordt de methode beschreven voor de aanmaak van de kansenkaart Ruimtelijk Rendement Verhogen en de kansenkaart Ruimtelijk Uitbreiden voor gemengde omgevingen. Het doel van deze opdracht bestaat erin om twee ...
  • Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen 

   Karolien Vermeiren; Lien Poelmans; Ann Pisman; Stijn Vanacker; Peter Willems; Guy Engelen
   Urban sprawl is een fenomeen van stedelijke uitbreiding (EEA, 2006) dat in Vlaanderen zeer significant aanwezig is. De studie 'urban sprawl in Europe' (EEA, 2016) toonde aan dat België het hoogst scoorde op de Weighted ...
  • Klimaat ateliers 

   Kirsten Bosmans; Marten Dugernier; Ingrid Coninx; Jan Zaman
   Hoe komen we tot een klimaatbestendig Vlaanderen? Ruimtelijke ordening en ruimtegebruik kunnen daarin een cruciale rol spelen. De onderzoeksinstituten Alterra Wageningen-UR en Antea Group formuleerden een aantal aanbevelingen ...
  • Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van gebieden 

   Koen Couderé; Bart Van Gassen; Mieke Nagels; Aneleen Dhondt; Fien Debuysere
   Het ruimtelijk beleid werkt sturend, bepaalt wat er waar komt onder welke condities. Het is op die manier betrokken bij zowel de oorzaak (het locatiebeleid vormt immers een essentieel onderdeel van de mitigatiestrategie ...
  • Kritische massa 

   Michiel van Meeteren; Kobe Boussauw; Joren Sansen; Tom Storme; Erik Louw; Evert Meijers; Jonas De Vos; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit 'Syntheserapport Kritische Massa' bevat een samenvatting van de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Kritische Massa', aangevuld met een hoofdstuk 'Conclusie en Beleidsaanbevelingen'. De ...
  • Kwantificeren van hergebruiksmogelijkheden van leegstaande en onderbenutte panden in Vlaanderen 

   Geen auteur gevonden
   Leegstand biedt heel wat hergebruiksmogelijkheden. Afhankelijk van de ligging en de huidige trends naar verdichting en hergebruik heeft Ruimte Vlaanderen verschillende scenario's laten uitwerken om de hergebruiksmogelijkheden ...
  • Kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersemissies in Vlaanderen, met speciale aandacht voor Ultrafijne Partikels (UFP) Pilootproject in geselecteerde hotspot(s): Health Effects of Air Pollution in Antwerp Schools (HEAPS) 

   Gudrun Koppen; Sofie De Prins; Bianca Cox; Evi Dons; Els Van de Mieroop; Vera Nelen; Tim Nawrot; Martin Van Poppel
   De opzet van de studie was na te gaan wat de invloed is op de gezondheid bij het schoollopen in twee scholen, in respectievelijk een verkeersdrukke stedelijke omgeving en een verkeersluwe stedelijke omgeving. In een ...
  • LABO RUIMTE: transitie in mobiliteit en ruimte 

   Brian van Acker, Sven Vlassenroot, Koos Fransen, Kobe Boussauw, Tom Maertens, Bart Van Gassen, Tara Op de Beeck, Dieter Van Hemelrijck, Denis Brachet, Freek PERSYN, Dieter LEYSSEN, Gianmarco Causi, Lowie Vermeersch, Wouter Haspeslagh (2020)
   LABO RUIMTE started the research 'Ghent, transition in mobility and space' in the spring of 2019. This research seeks to connect with the policy initiatives that have been taken in recent years concerning both mobility and ...
  • Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen, toestand 2016 

   Lien Poelmans, Liliane Janssen, Lorenz Hambsch
   Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2016 voor Vlaanderen. Het is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen ...
  • Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen, toestand 2019 

   Lien Poelmans; Liliane Janssen; Lorenz Hambsch (2021)
   Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2019 voor Vlaanderen. Het is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen ...
  • Landgebruiksbestand voor Vlaanderen, 2013 

   Lien Poelmans; Leen Van Esch; Liliane Janssen; Guy Engelen
   Vlaanderen is een dichtbevolkte regio, en dat zal de komende decennia steeds meer toenemen. Elke bijkomende inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te recreëren of zich te verplaatsen. Hiervoor wordt dikwijls ...
  • Landschap als gids voor ontwikkelingen in een veranderende leefomgeving 

   Peter Vervoort, Sarah De Meyer, Niels Dabaut (2020)
   Ons landschap is het resultaat van de manier waarop we als mens leven in onze leefomgeving. Het is dan ook betekenisvol, kan bijdragen tot onze levenskwaliteit, ontwikkeling van culturen en verbondenheid tussen mensen ...
  • Langetermijnmonitoring van de hermeandering van de verlegde Witte Nete in Dessel 2006-2013 

   A De Vocht; R. Pasmans; B. Aubroeck; P Hendig; P. Roovers
   Dit rapport bevat een overzicht van de omlegging en hermeandering van de Witte Nete t.h.v. de groeve Donk in Dessel. Het project werd in het voorjaar 2006 uitgevoerd door SCR Sibelco NV. De uitvoering en realisatie van de ...
  • Langetermijnvisie Onderzoek Departement Omgeving 2020 - 2030 

   Jan Denoo; Tim Devos; Brecht Vandekerckhove; Gertjan Lebrun; Suzanne Brussel; Van (2021)
   Deze Lange Termijn Visie Onderzoek van het Departement Omgeving 2020 – 2030 stroomlijnt de interne onderzoeksactiviteiten van het departement en stimuleert complementaire samenwerking met externe partners. Deze brochure ...
  • Leeswijzer: steunpunt ruimte 2012-2015 

   Jan Schreurs, Thérèse Steenberghen, Annelien Goyvaerts (2016)
   Planning is veelzijdig. Benadering en aanpak verschillen naargelang: 1) het voorwerp – van oorlogsvoering tot klimaatbeheersing, 2) het wereldbeeld van een samenleving – van Verlichtings-rationeel tot Post-politiek kritisch ...
  • Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 

   D.E.H. Wansink; G.J. Brandjes; G.J. Bekker; M.J. Eijkelenboom; B. van den Hengel; M.W. de Haan; H. Scholma
   Deze leidraad is bedoeld voor onder andere medewerkers van provincies, Rijkswaterstaat, Prorail, Agentschap Wegen en Verkeer, gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en aannemers die betrokken zijn bij de ontsnippering ...
  • Leren participeren 

   Oswald Devisch; Liesbeth Huybrechts; Jenny Stieglitz; Sarah Martens; Ann Pisman; Peter Vervoort
   Elk participatief proces maakt je vaardiger in het begeleiden, opzetten en vormgeven van participatieprocessen. Om participatie te stimuleren binnen ruimtelijke processen, wil het Departement Omgeving haar praktijkkennis ...
  • LNE helpt Vlaanderen op weg naar een groene economie 

   Birigt Fremault; Annick Gommers; Pascale Tricot; Olivier Van den Kerckhove; Luc Wittebolle
   Voorliggend rapport is het eindrapport van de studie 'LNE helpt Vlaanderen op weg naar een Groene Economie' dat Technum in samenwerking met SuMa Consulting uitvoerde voor het departement LNE.Het onderzoek heeft gelopen van ...
  • Lokale bestuurskracht inzake ruimtelijk beleid: rol en monitoring van het aspect bestuurlijke capaciteit 

   Peter Vervoort, Jozefien Hermy (2014)
   De relatie van de Vlaamse Overheid ten opzichte van de lokale besturen wijzigt van eerder hiërarchisch naar meer gelijkwaardig, binnen een breder beleidsnetwerk. Binnen deze vernieuwde interbestuurlijke ...
  • �Loslaten� in cijfers en beelden 

   Isabelle Loris; Stijn Vanacker
   Dit artikel plaatst voor het eerst de wetgeving tegenover de vergunningsaanvragen in historisch perspectief. Trends worden verbeeld en cijfermatig onderbouwd. Waar mogelijk wordt naar verklaringen gezocht vanuit de ...