Now showing items 314-333 of 706

  • Kansenkaart ruimtelijk rendement verhogen & kansenkaart ruimtelijk uitbreiden door gemengde omgevingen 

   Lien Poelmans, Lorenz Hambsch, Peter Willems, Geert Mertens (2020)
   In dit document wordt de methode beschreven voor de aanmaak van de kansenkaart Ruimtelijk Rendement Verhogen en de kansenkaart Ruimtelijk Uitbreiden voor gemengde omgevingen. Het doel van deze opdracht bestaat erin om twee ...
  • Karakterisatie van de ondergrond in de Antwerpse regio met het oog op mogelijke toepassingen 

   Roel De Koninck; Jef Bergmans; Katrijn Dirix (2022)
   Deze studie heeft als doel de kennis van de karakteristieken van de afzettingen aanwezig in de ondiepe ondergrond van de regio Antwerpen te vergroten. Hiervoor werd in eerste instantie eeninventaris opgemaakt van relevante ...
  • Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen 

   Karolien Vermeiren; Lien Poelmans; Ann Pisman; Stijn Vanacker; Peter Willems; Guy Engelen
   Urban sprawl is een fenomeen van stedelijke uitbreiding (EEA, 2006) dat in Vlaanderen zeer significant aanwezig is. De studie 'urban sprawl in Europe' (EEA, 2016) toonde aan dat België het hoogst scoorde op de Weighted ...
  • Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen, toestand 2013-2016-2019 

   Tomas Crols; Lien Poelmans; Lorenz Hambsch; Stijn Vanacker; Peter Willems; Ann Pisman; Karolien Vermeiren; Joris Pieters (2021)
   Urban sprawl is een fenomeen van stedelijke uitbreiding (EEA, 2006) dat in Vlaanderen zeer significant aanwezig is. De studie ‘urban sprawl in Europe’ (EEA, 2016) toonde aan dat België het hoogst scoorde op de Weighted ...
  • Klimaat ateliers 

   Kirsten Bosmans; Marten Dugernier; Ingrid Coninx; Jan Zaman
   Hoe komen we tot een klimaatbestendig Vlaanderen? Ruimtelijke ordening en ruimtegebruik kunnen daarin een cruciale rol spelen. De onderzoeksinstituten Alterra Wageningen-UR en Antea Group formuleerden een aantal aanbevelingen ...
  • Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van gebieden 

   Koen Couderé; Bart Van Gassen; Mieke Nagels; Aneleen Dhondt; Fien Debuysere
   Het ruimtelijk beleid werkt sturend, bepaalt wat er waar komt onder welke condities. Het is op die manier betrokken bij zowel de oorzaak (het locatiebeleid vormt immers een essentieel onderdeel van de mitigatiestrategie ...
  • Klimaatadaptatie in Vlaanderen: klaar voor wat komt? 

   Ann Crabbé; Saskia Opdebeeck; Johan Bogaert; Pieter Leroy; Renaat De Sutter; Carla Brion; Annick Lamote; Wouter Vanneuville; Simon Calcoen; Michaël Van Zeebroeck; Jan Zaman; Bob Peeters (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   Maatschappelijk en politiek wordt vandaag aanvaard dat klimaatadaptatie een beleidsprobleem is. Ook Vlaanderen stelt zich de vraag hoe de impact van klimaatverandering in de toekomst beperkt kan worden. De complexiteit en ...
  • Klimaatadaptatietool in Vlaanderen 

   Kristien Mariën; Jos Van Winckel; Oscar Vercleyen; Annie Vanslambrouck (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2019)
   In opdracht van VMM heeft SWECO een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden voor een locatie-specifieke klimaatadaptatietool in Vlaanderen.Dit rapport geeft een weerslag van dit onderzoek. Het omvat een literatuurstudie ...
  • Klimaatportaal - Kompas voor een klimaatbestendig en weerbaar Vlaanderen 

   Rob Lokers; Ingrid Coninx; Patrick Willems; Hugo de Groot; Igor Staritsky (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2018)
   Klimaatverandering, de effecten ervan (hittestress, overstromingen, droogte) en de gevolgen (getroffen personen en gebouwen): het Klimaatportaal Vlaanderen brengt al deze informatie gebruiksvriendelijk in beeld.Vlaanderen ...
  • Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen 

   Johan Brouwers; Bob Peeters; Marleen Van Steertegem; Nicole van Lipzig; Hendrik Wouters; Jochem Beullens; Matthias Demuzere; Patrick Willems; Koen De Ridder; Bino Maiheu; Rozemien De Troch; Piet Termonia; Thomas Vansteenkiste; Michel Craninx; Willem Maetens; Willem Defloor; Kris Cauwenberghs (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2015)
   ‘In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België?’ en ‘Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?’, dat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen van het Klimaatrapport 2015.Analyse van bestaande ...
  • Koolstofvoetafdruk Vlaamse consumptie 

   An Vercalsteren; Katrien Boonen; Maarten Christis; Yoko Dams; Evelien Dils; Theo Geerken; Ann Van der Linden; Erika Vander Putten (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2017)
   Twee derde broeikasgasuitstoot Vlaamse consumptie ontstaat in het buitenland. In opdracht van VMM-MIRA becijferde VITO dat de Vlaamse consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner. Twee derde van deze uitstoot ...
  • Koppeling van ruimtemodel met transportmodel voor berekening toekomstscenario's 

   Laurent Franckx; Inge Mayeres; Inge Uljee; Guy Engelen (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2013)
   Via een onderzoeksopdracht van MIRA ontwierp VITO een prototype van het ATLAS-model. Dit model integreert een transportmodel in het bestaande RuimteModel Vlaanderen. Op die manier houdt het model bij de berekening van ...
  • Kritische massa 

   Michiel van Meeteren; Kobe Boussauw; Joren Sansen; Tom Storme; Erik Louw; Evert Meijers; Jonas De Vos; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit 'Syntheserapport Kritische Massa' bevat een samenvatting van de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Kritische Massa', aangevuld met een hoofdstuk 'Conclusie en Beleidsaanbevelingen'. De ...
  • Kwantificeren van hergebruiksmogelijkheden van leegstaande en onderbenutte panden in Vlaanderen 

   Geen auteur gevonden
   Leegstand biedt heel wat hergebruiksmogelijkheden. Afhankelijk van de ligging en de huidige trends naar verdichting en hergebruik heeft Ruimte Vlaanderen verschillende scenario's laten uitwerken om de hergebruiksmogelijkheden ...
  • Kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersemissies in Vlaanderen, met speciale aandacht voor Ultrafijne Partikels (UFP) Pilootproject in geselecteerde hotspot(s): Health Effects of Air Pollution in Antwerp Schools (HEAPS) 

   Gudrun Koppen; Sofie De Prins; Bianca Cox; Evi Dons; Els Van de Mieroop; Vera Nelen; Tim Nawrot; Martin Van Poppel
   De opzet van de studie was na te gaan wat de invloed is op de gezondheid bij het schoollopen in twee scholen, in respectievelijk een verkeersdrukke stedelijke omgeving en een verkeersluwe stedelijke omgeving. In een ...
  • Labo Ruimte: De Droge Delta 

   Isabelle Putseys; Frederic Schobben; David Verhoestraete; Andreas Bauwens; Joppe Dehandschutter; Joachim Baetens; Ellen De Wolf; Jan Staes; Dirk Vrebos (2022)
   De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste. Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden die een voorbode zijn van ...
  • LABO RUIMTE: transitie in mobiliteit en ruimte 

   Brian van Acker, Sven Vlassenroot, Koos Fransen, Kobe Boussauw, Tom Maertens, Bart Van Gassen, Tara Op de Beeck, Dieter Van Hemelrijck, Denis Brachet, Freek PERSYN, Dieter LEYSSEN, Gianmarco Causi, Lowie Vermeersch, Wouter Haspeslagh (2020)
   LABO RUIMTE started the research 'Ghent, transition in mobility and space' in the spring of 2019. This research seeks to connect with the policy initiatives that have been taken in recent years concerning both mobility and ...
  • Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen, toestand 2016 

   Lien Poelmans, Liliane Janssen, Lorenz Hambsch
   Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2016 voor Vlaanderen. Het is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen ...
  • Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen, toestand 2019 

   Lien Poelmans; Liliane Janssen; Lorenz Hambsch (2021)
   Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2019 voor Vlaanderen. Het is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen ...
  • Landgebruiksbestand voor Vlaanderen, 2013 

   Lien Poelmans; Leen Van Esch; Liliane Janssen; Guy Engelen
   Vlaanderen is een dichtbevolkte regio, en dat zal de komende decennia steeds meer toenemen. Elke bijkomende inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te recreëren of zich te verplaatsen. Hiervoor wordt dikwijls ...