Now showing items 329-348 of 706

  • Labo Ruimte: De Droge Delta 

   Isabelle Putseys; Frederic Schobben; David Verhoestraete; Andreas Bauwens; Joppe Dehandschutter; Joachim Baetens; Ellen De Wolf; Jan Staes; Dirk Vrebos (2022)
   De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste. Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden die een voorbode zijn van ...
  • LABO RUIMTE: transitie in mobiliteit en ruimte 

   Brian van Acker, Sven Vlassenroot, Koos Fransen, Kobe Boussauw, Tom Maertens, Bart Van Gassen, Tara Op de Beeck, Dieter Van Hemelrijck, Denis Brachet, Freek PERSYN, Dieter LEYSSEN, Gianmarco Causi, Lowie Vermeersch, Wouter Haspeslagh (2020)
   LABO RUIMTE started the research 'Ghent, transition in mobility and space' in the spring of 2019. This research seeks to connect with the policy initiatives that have been taken in recent years concerning both mobility and ...
  • Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen, toestand 2016 

   Lien Poelmans, Liliane Janssen, Lorenz Hambsch
   Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2016 voor Vlaanderen. Het is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen ...
  • Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen, toestand 2019 

   Lien Poelmans; Liliane Janssen; Lorenz Hambsch (2021)
   Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2019 voor Vlaanderen. Het is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen ...
  • Landgebruiksbestand voor Vlaanderen, 2013 

   Lien Poelmans; Leen Van Esch; Liliane Janssen; Guy Engelen
   Vlaanderen is een dichtbevolkte regio, en dat zal de komende decennia steeds meer toenemen. Elke bijkomende inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te recreëren of zich te verplaatsen. Hiervoor wordt dikwijls ...
  • Landschap als gids voor ontwikkelingen in een veranderende leefomgeving 

   Peter Vervoort, Sarah De Meyer, Niels Dabaut (2020)
   Ons landschap is het resultaat van de manier waarop we als mens leven in onze leefomgeving. Het is dan ook betekenisvol, kan bijdragen tot onze levenskwaliteit, ontwikkeling van culturen en verbondenheid tussen mensen ...
  • Langetermijnmonitoring van de hermeandering van de verlegde Witte Nete in Dessel 2006-2013 

   A De Vocht; R. Pasmans; B. Aubroeck; P Hendig; P. Roovers
   Dit rapport bevat een overzicht van de omlegging en hermeandering van de Witte Nete t.h.v. de groeve Donk in Dessel. Het project werd in het voorjaar 2006 uitgevoerd door SCR Sibelco NV. De uitvoering en realisatie van de ...
  • Langetermijnvisie Onderzoek Departement Omgeving 2020 - 2030 

   Jan Denoo; Tim Devos; Brecht Vandekerckhove; Gertjan Lebrun; Suzanne Brussel; Van (2021)
   Deze Lange Termijn Visie Onderzoek van het Departement Omgeving 2020 – 2030 stroomlijnt de interne onderzoeksactiviteiten van het departement en stimuleert complementaire samenwerking met externe partners. Deze brochure ...
  • Leeswijzer: steunpunt ruimte 2012-2015 

   Jan Schreurs, Thérèse Steenberghen, Annelien Goyvaerts (2016)
   Planning is veelzijdig. Benadering en aanpak verschillen naargelang: 1) het voorwerp – van oorlogsvoering tot klimaatbeheersing, 2) het wereldbeeld van een samenleving – van Verlichtings-rationeel tot Post-politiek kritisch ...
  • Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 

   D.E.H. Wansink; G.J. Brandjes; G.J. Bekker; M.J. Eijkelenboom; B. van den Hengel; M.W. de Haan; H. Scholma
   Deze leidraad is bedoeld voor onder andere medewerkers van provincies, Rijkswaterstaat, Prorail, Agentschap Wegen en Verkeer, gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en aannemers die betrokken zijn bij de ontsnippering ...
  • Leren participeren 

   Oswald Devisch; Liesbeth Huybrechts; Jenny Stieglitz; Sarah Martens; Ann Pisman; Peter Vervoort
   Elk participatief proces maakt je vaardiger in het begeleiden, opzetten en vormgeven van participatieprocessen. Om participatie te stimuleren binnen ruimtelijke processen, wil het Departement Omgeving haar praktijkkennis ...
  • LNE helpt Vlaanderen op weg naar een groene economie 

   Birigt Fremault; Annick Gommers; Pascale Tricot; Olivier Van den Kerckhove; Luc Wittebolle
   Voorliggend rapport is het eindrapport van de studie 'LNE helpt Vlaanderen op weg naar een Groene Economie' dat Technum in samenwerking met SuMa Consulting uitvoerde voor het departement LNE.Het onderzoek heeft gelopen van ...
  • Lokale bestuurskracht inzake ruimtelijk beleid: rol en monitoring van het aspect bestuurlijke capaciteit 

   Peter Vervoort, Jozefien Hermy (2014)
   De relatie van de Vlaamse Overheid ten opzichte van de lokale besturen wijzigt van eerder hiërarchisch naar meer gelijkwaardig, binnen een breder beleidsnetwerk. Binnen deze vernieuwde interbestuurlijke ...
  • �Loslaten� in cijfers en beelden 

   Isabelle Loris; Stijn Vanacker
   Dit artikel plaatst voor het eerst de wetgeving tegenover de vergunningsaanvragen in historisch perspectief. Trends worden verbeeld en cijfermatig onderbouwd. Waar mogelijk wordt naar verklaringen gezocht vanuit de ...
  • LP3LP 

   Prof. Dr. Frank Lohrberf; Timmo Matti Wirth; Anja Br�ll; Marc Nielsen; Alain Coppens; Prof. Marie-Fran�oise Godart; Annet Kempenaar; Dr. Marlies Brinkhuijsen; Fiona Morris
   Het landschapsbeleid voor het 3-landenpark is een testgebied voor grensoverschrijdende samenwerking rond landschap. De studie gaat in op een landschapsanalyse en opties voor beleidsontwikkeling. Daartoe levert de studie ...
  • Made In Brussels 

   Geen auteur gevonden (2017)
   Made In Brussels is een Live Project gebaseerd opde Sheffield School of Architecture (SSoA) inEngeland, gericht op de industriegebieden van deBelgische hoofdstad Brussel. Het zal functioneren alseen reeks workshops met ...
  • Marktanalyse van systemen voor persoonlijke geluidsblootstellingsmeters in functie van de beleidsbehoeften voor het beleidsdomein Omgeving 

   Kim Van Elsen, Pierre De Fonseca (2020)
   Internationaal wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat geluidsblootstelling hinder, slaapstoornissen, stress en gezondheidseffecten, zoals cardiovasculaire effecten en neuropsychologische effecten, kan veroorzaken. ...
  • Material Flow Account-indicatoren voor materiaalgebruik: verkenning van de mogelijkheden voor sectorale opsplitsing en koppeling met milieu-impact 

   Joeri Gerlo; Gert Goeminne (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2005)
   In dit onderzoek trachten we na te gaan wat de mogelijkheden zijn om een hogere resolutie te verkrijgen van ons beeld van economie en milieu met betrekking tot het gebruik van grondstoffen. We zullen enerzijds nagaan hoe ...
  • Meer ruimtebeslag en minder open ruimte in Vlaanderen. Een meer gedetailleerde analyse van de feiten. 

   Ann Pisman; Stijn Vanacker; Veerle Strosse; Peter Vervoort; Katleen Vermeiren; Helena Bieseman
   De Vlaamse open ruimte neemt hoe langer hoe meer een bredere maatschappelijke rol op. Zowel landbouw, natuur, bos, recreatie en water vinden er een plaats. Soms komen functies naast elkaar voor, vaak wordt er een ...
  • [Meer] gemeenschap, [minder] overheid 

   Kaat Smets; Ren� Van Der Lecq
   Gedreven door technologische evoluties is een nieuwe dynamiek ontstaan waarin burgers, verenigingen en ondernemers zich engageren om van hun leefomgeving iets moois te maken. Meestal gebeurt dit reactief, soms ook proactief. ...