Now showing items 234-253 of 498

  • Made In Brussels 

   Geen auteur gevonden (2017)
   Made In Brussels is een Live Project gebaseerd opde Sheffield School of Architecture (SSoA) inEngeland, gericht op de industriegebieden van deBelgische hoofdstad Brussel. Het zal functioneren alseen reeks workshops met ...
  • Marktanalyse van systemen voor persoonlijke geluidsblootstellingsmeters in functie van de beleidsbehoeften voor het beleidsdomein Omgeving 

   Kim Van Elsen, Pierre De Fonseca (2020)
   Internationaal wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat geluidsblootstelling hinder, slaapstoornissen, stress en gezondheidseffecten, zoals cardiovasculaire effecten en neuropsychologische effecten, kan veroorzaken. ...
  • Meer ruimtebeslag en minder open ruimte in Vlaanderen. Een meer gedetailleerde analyse van de feiten. 

   Ann Pisman; Stijn Vanacker; Veerle Strosse; Peter Vervoort; Katleen Vermeiren; Helena Bieseman
   De Vlaamse open ruimte neemt hoe langer hoe meer een bredere maatschappelijke rol op. Zowel landbouw, natuur, bos, recreatie en water vinden er een plaats. Soms komen functies naast elkaar voor, vaak wordt er een ...
  • [Meer] gemeenschap, [minder] overheid 

   Kaat Smets; Ren� Van Der Lecq
   Gedreven door technologische evoluties is een nieuwe dynamiek ontstaan waarin burgers, verenigingen en ondernemers zich engageren om van hun leefomgeving iets moois te maken. Meestal gebeurt dit reactief, soms ook proactief. ...
  • Meetinstrument Omgevingskwaliteit 

   Kristen Bomans; Cedric Vervaet; Lotte Meuleman; Guy Engelen; Stijn Vranckx
   Deze opdracht kadert binnen de lange termijn doelstelling "Verbeteren van de omgevingskwaliteit" van het MINA-plan 4 en de respectievelijke maatregel "Meten van leef- en omgevingskwaliteit". Tevens kadert de opdracht binnen ...
  • Met ruimtelijk beleid naar een klimaatbestendig Vlaanderen 

   I. Coninx; K. Bosmans; M. Dugernier; H. Goosen; G. Maas; C. Vervaet
   Klimaatverandering daagt onze samenleving uit. Een aantal van deze gevolgen wordt maatschappelijk gezien niet wenselijk geacht of soms zelfs niet eens aanvaard. Wil men een klimaatbestendig Vlaanderen creëren en dus ...
  • Metabolisme van Antwerpen: Stad van Stromen 

   Eric Frijters, Olv Klijn, Bas Driessen, Caterina Vetrugno, zhang Hongjuan, Marco Vietti, Marco Chow, Matthew Barker, Mrudhula Kushi, Uarda Kellezi, Yara Alnashawati, Yingzi Wang, Zoe Goodman, Maarten Van Acker, Jolein Bergers, Marco Broekman, Floris van der Zee, Chloe Charreton, Hella Rogiers, Karolien Van Dyck (2018)
   Wereldwijd winnen metropolitane regio’s aan economisch belang. Sociale, ecologische en ruimtelijke uitdagingen zetten het stedelijk systeem onder druk. Steden en stadsregio’s werken daarom aan oplossingen om de veerkracht ...
  • Methods for regrouping economic activities into meaningful clusters 

   Sophie De Mulder; Inge Pennincx; Geert Van Haute; Jan Zaman (2021)
   "Het Vlaamse grondgebied wordt gekenmerkt door urban spralw [...]. Zelfs de laatste jaren wordt dagelijks 6 hectare extra onbebouwde ruimte bebouwd. Bijgevolg is de open ruimte in Vlaanderen sterk versnipperd" (Pennincx, ...
  • Metropolitaan Kustlandschap 

   Charlotte Geldof; Katia De Bock
   Ontwerpend onderzoek naar een mogelijke toekomst voor onze kustzone anno 2100 staat op de agenda van Labo Ruimte. Het artikel schetst de context en de manier waarop wordt samengewerkt om een antwoord te bieden aan de ...
  • Metropolitan Landscapes 

   André Loeckx; Eric Corijn; Freek Persyn; Ido Avissar; Bas Smets; Julie Mabilde; Elke Vanempten
   Metropolitan Landscapes is een ontwerpend onderzoek naar de sturende rol van open ruimte in het metropolitane gebied van Brussel en de rand. De studie is een gezamenlijk initiatief van Leefmilieu Brussel, de Vlaamse ...
  • Metropolitane Functies in Metropool Vlaanderen 

   Dr. Evert Meijers; Marloes Hoogerbrugge
   Een metropolitane functie is een gespecialiseerde voorziening van internationale allure op het vlak van cultuur, kennis, beslissingskracht, etc. Vlaanderen en Brussel zijn beter bedeeld met dit soort voorzieningen dan ...
  • Milieubeleidskosten 

   Sara Ochelen; Bram Putzeijs
   Veel mensen die actief zijn binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, komen regelmatig in aanraking met kosten en baten verbonden aan het milieubeleid. Om hier efficiënt over te communiceren is het nodig over ...
  • Milieudienst - Statuut en Personeel 

   Sarah Bogaert
   Deze studie beoogt zicht te krijgen op de volgende onderzoeksvragen: 1. Hoe kan een objectieve beoordeling gemaakt worden van de taaklast van een gemeentelijke milieudienst? Daarbij moet duidelijk zijn wat de taken van de ...
  • Milieuverantwoorde consumptie 

   Desmyter Sofie, Denis Verheugen, Marilien Maebe, Lies Vandaele (2017)
   Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zet in het kader van de Beleidsnota Omgeving 2014-2019 van minister Schauvliege maximaal in op het verlagen van de milieu-impact van consumentengedrag, door consumenten te ...
  • Milieuzorg op school impactanalyse en verbetervoorstellen 

   Jelle Boeve-de Pauw; Peter Van Petegem
   De mens heeft doorheen de geschiedenis steeds een blijvende impact gehad op zijn natuurlijke omgeving. Tijdens de laatste 50 jaar- de overgang van de industriële periode naar de globaliseringperiode- echter worden natuurlijke ...
  • Mitigeren voor biodiversiteit langs transportinfrastructuur 

   Frederik Lerouge; Martin Hermy
   In het kader van de hierboven vermelde overeenkomst werd een literatuur-onderzoek uitgevoerd met de dubbele bedoeling om, enerzijds een synthese en anderzijds een meer toegankelijke handleiding op te stellen van de huidige ...
  • Modellering van de sedimentaanvoer naar de waterlopen, het effect van erosiebestrijdingsmaatregelen en het transport van sediment in de onbevaarbare waterlopen 

   Bram Ferket; Ivan Rocabado; Danitza Salazar; Karen De Boeck; Lucia Candela; Claudio Cardoso (2016)
   Dit vijfde Voorgangsrapport bespreekt de kalibratie en validatie van de gedetailleerde sedimenttransportmodellen voor de bemeten stroomgebieden van het VMM Sedimentmeetnet. In de eerste sectie wordt de InfoWorks ICM (Innovyze ...
  • Modellering van de sedimentaanvoer naar de waterlopen, het effect van erosiebestrijdingsmaatregelen en het transport van sediment in de onbevaarbare waterlopen 

   Thomas Van Hoestenberghe; Bram Ferket; Jeroen Degerickx; Marijn Van de Broek (2016)
   In de beheersing van de sedimentproblematiek in Vlaanderen is een vermindering van de sedimentaanvoer ten gevolge van bodemerosie cruciaal. Erosiebestrijding vormde de laatste 10 jaar het speerpunt van het Vlaamse ...
  • Monetariseren van de impact van urban sprawl in Vlaanderen 

   Karolien Vermeiren; Lien Poelmans; Guy Engelen; Steven Broekx; Carolien Beckx; Leo De Nocker; Karolien Van Dyck
   België, maar vooral Vlaanderen, kent in vergelijking met de rest van Europa een zeer hoge verstedelijkingsgraad. De stijgende bevolkingsgroei leidt tot een groeiende vraag naar onder andere woningen, infrastructuur en ...
  • Monitoring biologisch herstel van de verlegde Voorste Nete in Dessel 

   A. De Vocht; B. Aubroeck; P. Hendig
   De zandwinning in de groeve �Pinken� is in 2004 in bedrijf gegaan. Voor de exploitatie van deze groeve kon aanvangen werd de Voorste Nete over een lengte van ca. 1300 m omgelegd langs de zuidzijde van de ontginningszone. ...