Now showing items 384-403 of 498

  • Samen Sterk 

   Kathelijne Toebak; Sylvianne Van Butsele; Kathleen Maes; Sabine Weynants
   Deze paper gaat in op waarom samenwerken en hoe incorporeren met het oog op een gebiedsgericht interbestuurlijk samenspel. Met welke condities en succesfactoren moeten we rekening houden? Welke processtappen zijn cruciaal ...
  • Scenario�s voor woonlocatiebeleid in Vlaanderen 

   Paul Arts; Kobe Boussauw; Isabelle Loris
   De huidige bevolkingsgroei in Vlaanderen en Brussel zal naar verwachting leiden tot een toenemende vraag op de woningmarkt. In kwantitatieve termen kan de huidige beschikbare voorraad bouwgrond moeiteloos aan deze toenemende ...
  • Schuivende natuur 

   Christophe Vandevoort
   Het beleid heeft de versnippering van de open ruimte niet kunnen tegenhouden. Klimaatverandering en mondiale voedselzekerheid vormen nieuwe uitdagingen die het belang van de open ruimte alleen maar groter maken. De auteur ...
  • Segmentatie III 

   Wesley Gruijthuijsen; Dominique Vanneste; Thérèse Steenberghen; Sandra Van Liere; Berry Roelofs; Kees Verweij; Marije Groen; Christiaan de Groot; Jordi Hubers
   Het onderzoek Segmentatie III bouwt voort op de studies 'segmentatie I' en 'segmentatie II'. Segmentatie I stelt voor om economische ruimtes op een regionale schaal aan te bieden vanuit een product-marktcombinatie. Dit ...
  • Segmentatie IV: Beweegredenen voor de verweving van wonen en werken - case Kortrijk: historiek en situering 

   Bram Tack (2018)
   Deze publicatie bevat een historische, economische en ruimtelijke analyse vanBissegem, deelgemeente Kortrijk in het geheel en specifiek van drie in dit gebiedgeselecteerde bedrijven. Deze analyse kadert in het studietraject ...
  • Segmentatie IV: Beweegredenen voor de verweving van wonen en werken - design antropologisch onderzoek met bedrijven, beleid en buurt 

   Liesbeth Huybrechts, Jenny Stieglitz (2018)
   Deze studie bestudeerde de bestaande relaties tussen werken en wonen. Het hanteerde eendesign antropologische benadering om in het veld te onderzoeken hoe 9 Belgische bedrijvenzich in de loop van de tijd ontwikkelden en ...
  • Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving van wonen en werken - synthesenota 

   Brecht Vandekerckhove, Suzanne Van Brussel, Eva Gadeyne
   Wonen en werken komen vaak samen in Vlaanderen. Voor negen bedrijven is deze verweving onderzocht in eencollectief leertraject. Het onderzoek gaat in op het voorkomen van economische activiteiten ...
  • Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving wonen en werken - case Herentals: historiek en situering 

   Johan Van Opstal, Tinne Schorrewegen (2018)
   Deze publicatie bevat een historische en ruimtelijke analyse van de case ‘Herentals’ inhet geheel en specifiek van drie geselecteerde bedrijven. Deze analyse kadert in hetstudietraject ‘Segmentatiestudie IV: Beweegredenen ...
  • Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving wonen en werken - case Kortrijk: ontwerpend onderzoek, strategieën Kameleon 

   Bram Tack (2018)
   Deze publicatie bevat de resultaten van het ontwerpend onderzoek voor de(her)invulling van bedrijfssites te Bissegem waarbij de verwevingsstrategieënontwikkeld in het project Kameleon worden toegepast. Dit onderzoek kadert ...
  • Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving wonen en werken - case Roeselare: historiek en situering 

   Jan Waumans (2018)
   Deze publicatie bevat een historische, economische en ruimtelijke analyse vanRoeselare in het geheel en specifiek van drie geselecteerde bedrijven. Deze analysekadert in het studietraject ‘Segmentatie IV: Beweegredenen ...
  • Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving wonen en werken - mapping van economische activiteiten en typologieën 

   Federico Giaretta (2018)
   Dit document bevat een algemeen overzicht van de economie in de driecasestudiegebieden en een diepgaandere analyse van de geselecteerde bedrijven enhun specifieke economische types. Dit werk is gebaseerd op de gegevens ...
  • Segmentatie V: toepassen van de segmenten in drie circulaire economie cases 

   Sophie De Mulder; Inge Pennincx; Jan Zaman (2021)
   Dit rapport onderzoekt en illustreert de mogelijke wijzigingen in de aard, het voorkomen en deorganisatieprincipes van economie naar aanleiding van een CE-transitie. Het vraagstuk wordtruimtelijk benaderd via de huidige ...
  • Segmentatie van werklocaties 

   Prof. Dr. Jacques Van Dinteren; Ir. Bart Muskens; Ir. Guy Geudens; Jan Zaman; Inge Pennincx
   Om bedrijven een geschikte plek te kunnen bieden, is het van belang bedrijfslocaties te segmenteren. De auteurs van dit artikel onderzochten waarom de segmentatie van werkgebieden zoals ze werd uitgetekend in het Ruimtelijk ...
  • Segmentatie van werklocaties toegepast op verschillende uitgangssituatie 

   Inge Pennincx; Sophie De Mulder; Jan Zaman
   In 2015 liet Ruimte Vlaanderen onderzoek uitvoeren rond bedrijfslocaties. Uit deze studie komt naar voor dat het redeneren vanuit product-markt-combinaties voordelen heeft tav een ruimtelijk beleid gebaseerd op de categorieën ...
  • Segmentatie van werklocaties Vlaanderen 

   Geen auteur gevonden
   Hoe kan het (ruimtelijk) beleid voor bedrijfslocaties aangepast worden aan de context van de 21ste eeuw? Bij deze studie wordt de bedrijfseconomische logica van bedrijfslocaties met bepaalde kenmerken als marktsegmenten ...
  • Selectie van kleinstedelijke gebieden in Vlaanderen 

   Maarten Loopmans; Etienne Van Hecke; Valerie De Craene; Marc Martens; Jan Schreurs; Stijn Oosterlynck
   De studie heeft tot doel aan te geven tot welk type kleinstedelijk gebied de geselecteerde gemeenten kunnen behoren dan wel of een dergelijk onderscheid nog zinvol is of verscherpt moet worden. De studie houdt dan ook mede ...
  • Simulatie van de virtuele uitrol van 5G in Vlaanderen 

   Niels De Kempeneer; Michel Goethals; Tine Van Hoof; Hans Reynders; Mart Verlaek (2021)
   Dit rapport kadert in Deel 5 “Simulaties” van het onderzoek ‘Nieuwe ontwikkelingen rond 5G, de maatschappelijke impact van de uitrol van 5G-netwerken op de stralingsblootstelling'. Als gevolg van technologische evoluties ...
  • Slim ruimtegebruik 

   Brian van Acker; Ann Pisman; Els Terryn; Sietse Van Doorslaer; Thomas Verbeek; Dieter Van Acker; Evert Jadoul; Ewald Wauters
   Deze studie vormt een voorbereiding voor het Beleidsplan Ruimte. In dat beleidsplan wordt de uitganghouding van duurzame ruimtelijke ontwikkeling vertaald naar begrippen "slim" en "zorgvuldig ruimtegebruik". De studie ...
  • Space focal point: innovative monitoring techniques and policy evaluation 

   Valerie Dewaelheyns, Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen (2016)
   Het doel van deze studie is het verkennen van beleidsondersteunende indicatoren van de dynamieken van de lokale woningkoopmarkt. Het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen schuift ‘ruimte-efficiëntie’ naar voor als een ...
  • Stedelijk Systeem Kust? 

   Ewald Wauters; Stefanie Van den Bogaerde; Rens Wijnakker; Olv Klijn; Eric Frijters; Inge Kersten
   De komende jaren zullen naar verwachting gekenmerkt worden door grote veranderingen op het vlak van milieu, economie en maatschappij; veranderingen die ons voor uitdagingen stellen. De kust zal, door haar specifieke ligging ...