Now showing items 444-463 of 489

  • Uitvoeren van een schriftelijke enquête ter bepaling van het percentage gehinderden door geur, geluid en licht in Vlaanderen - SLO-4 

   Dirk De Martelaere; Nele Van Der Donckt
   Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid voert een actief omgevingsbeleid, waarbij het behouden of zelfs verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen een belangrijke doelstelling ...
  • Uitvoeren van maatschappelijke kostenbatenanalyse voor ecologisch bermbeheer in Vlaanderen 

   Sarah Bogaert; Elisabeth Ruijgrok; Ruben Abma; Jorg Lambrechts; Stijn Lambert; Lies De Meyer
   De studie "maatschappelijke kosten-batenanalyse voor ecologisch bermbeheer in Vlaanderen" beoogt inzicht te krijgen in het verschil in kosten en baten van ecologisch bermbeheer in vergelijking met niet ecologisch bermbeheer ...
  • Uitwerken en uitvoeren van een pilootproject voor effectgerichte metingen om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te kunnen evalueren 

   R. Van Den Heuvel; H. Witters; G. Schoeters; I. Nobels; C. Vanparys; W. De Coen; J. Robbens
   Fijn stof is een verzamelnaam voor zeer kleine deeltjes die zich in de lucht bevinden. Uit diverse epidemiologische studies blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen concentraties fijn stof in de lucht en ...
  • Uitwerken van beleidsinstrumenten voor het verminderen van het ruimtebeslag in de open ruimte 

   Geen auteur gevonden
   Deze studie formuleert concrete beleidsvoorstellen die ertoe kunnen bijdragen dat open ruimten minder verhard worden en kunnen leiden tot een nulbalans van toename van ruimtebeslag. Doelstellingen die voor respectievelijk ...
  • Uitwerken van de nodige structuren voor toepassing van het draaiboek milieukwaliteitsnormen 

   K. Callebaut; P. Vanhaecke; K. Arijs; A. Ghekiere; M. Vangheluwe
   Zowel op internationaal vlak als op federaal vlak geniet de aanpak van stoffen die zowel voor de volksgezondheid als voor het milieu een bedreiging kunnen vormen al geruime tijd terecht bijzondere aandacht. In de toekomst ...
  • Uitwerken van een Vlaams beleid rond binnenhuismilieu 

   E. Goelen; P. Geuzens; F. Maes; J. Provoost; R. Torfs; L. Verschaeve; C. Burm; L. Lavrysen
   De definitie van gezondheid zoals deze door de wereldgezondheidsorganisatie (WGO) werd geformuleerd (zie verder) leert dat gezondheid de resultante is van de verwerking van uitwendige invloeden door de mens. Die invloeden ...
  • Uitwerking van de resultaten van het consultatietraject ELF: uitwerking en doorrekening van mogelijke beleidsscenario's over bronnen van extreem laag frequente straling 

   Leen Van Esch; Klaartje Verbeeck; Inge Uljee; Gilbert Decat; Guy Engelene
   In een door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie georganiseerde studie en workshop (zie http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/hoogspanning/hoogspanning/#resultaat) werd er door een groep experten en ...
  • Urban sprawl in Vlaanderen 

   Ann Pisman; Geert Mertens; Isabelle Loris; Peter Vervoort
   Begin 2019 werd het onderzoek over monetarisering van urban sprawl in Vlaanderen afgerond. Dit onderzoek, geeft nieuwe inzichten in het voorkomen en de kostprijs van urban sprawl in Vlaanderen. De resultaten zijn niet ...
  • Van huisje-tuintje-beestje-auto naar de cappuccino stad? 

   Pascal De Decker
   Ook al is stedelijk wonen vandaag een aanvaard alternatief, toch komt uit onderzoek nog steeds naar voor dat het huisje-tuintje(-en -auto) de catalogus blijft domineren. Pascal De Decker plaatst dit binnen een context.Eerst ...
  • Veerkracht voor het Metropolitaan Kerngebied vanuit het perspectief van ecosysteemdiensten 

   F Lerouge; L Vranken; D Verhoestraete; T Schuwer
   De studie focust op het Metropolitaan Kerngebied (MKG), dat kan worden omschreven als een typevoorbeeld van een stedelijk netwerk. In een dergelijke verstedelijkte omgeving staan ecosystemen sterk onder druk, terwijl ze ...
  • Veerkrachtige Landschap 

   Michiel Brink; Jeroen de Jong; Kris Casteleyn; Guy Geudens; Tom van den Noortgaete; Filip Lauryssen; Geert Wilms
   Dit ontwerpend onderzoek is een gebiedsuitwerking voor de opgave 'Veerkrachtig Landschap' ter voorbereiding van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het is gericht op het onderzoeken van clusters: combinaties van ...
  • Ventilatie op school in koudere periodes tijdens een pandemie zoals COVID-19 

   Maja Mampaey; Mart Verlaek; Niels De Kempeneer (2021)
   Dit beschrijvend onderzoek wil via het uittesten van verschillende scenario’s bepalen of en hoe het mogelijk is voldoende (hier gedefinieerd als een concentratie CO2 lager dan 900ppm) te ventileren in niet-mechanisch ...
  • Veranderingsprocessen en hun ruimtelijke impact 

   Elke Matthyssen, Eva De Vrij, Jeroen Bastiaans, Stien Van Rompuy, Hans Leinfelder (2019)
   Vandaag worden we geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op het vlak van globalisering, demografie, klimaat, energie, mobiliteit, economie, biodiversiteit, voedselproductie. Deze ontwikkelingen hebben een belangrijke ...
  • Verfijnde erosiekaart Vlaanderen: eindrapport 

   Bastiaan Notebaert; Gerard Govers; Gert Verstraeten; Kristof Van Oost; Greet Ruysschaert; Jean Poesen; Anton Van Rompaey
   De Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie heeft voor AMINAL-land in 2000 een erosiekaart aangemaakt die een schatting weergeeft van het gemiddelde erosierisico op perceelsniveau voor alle landbouwpercelen in het ...
  • Vergelijkende evaluatie van realisatiegerichte gebiedswerking in Vlaanderen 

   E. Terryn; S Lierman; B Vandekerckhove; M Claeys
   Gebiedsontwikkeling wordt vandaag door verschillende actoren ingezet, onder andere door het Departement Omgeving. De vorm waaronder dit gebeurt, verschilt sterk per thema, invalshoek en proces. Het Departement Omgeving ...
  • Vergroening van de fiscaliteit 

   Lies De Meyer; Sarah Bogaert; Stijn Lambert; Martijn Blom; Dagmar Nelissen
   De belastingdruk op arbeid verlagen én de consumptie en productie richting milieuvriendelijkere alternatieven sturen kan voor milieuwinst en een nieuw groeipotentieel voor de Vlaamse economie zorgen. De internalisering van ...
  • Vergunningenbeleid in Vlaanderen 

   Thomas Vanoutrive, Jeroen Cant (2017)
   In opdracht van het voormalige Ruimte Vlaanderen (nu onderdeel van het departement Omgeving) analyseerden de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling (UAntwerpen), OMGEVING cvba, Cevi NV en GSJ advocaten samen de mogelijkheden ...
  • Verkennende studie Groenpool Antwerpen 

   Geen auteur gevonden
   Tussen de stad Antwerpen en De Kempen, op het grondgebied van de gemeenten Wommelgem en Ranst, ligt een gebied met een bijzondere potenties voor natuurontwikkeling, namelijk de "Groenpool Antwerpen". De "Groenpool Antwerpen" ...
  • Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen 

   M. Van Den Eeckhaut, Jean Poesen, G. Verstraeten, G. Govers (2005)
   Naast bodemerosie door water, wind, bewerking en rooien van gewassen (vooral wortel- en knolgewassen) treedt er in Vlaanderen eveneens massatransport op (Vanmaercke-Gottigny 1980, Poesen et al. 1996, Ost et al. 2003). ...
  • Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen 

   R Keersmaekers, J Maertens, Dionys Van Gemert (2005)
   Massabewegingen kunnen door meerdere oorzaken worden teweeggebracht, namelijk:- een te geringe veiligheid t.a.v. de globale stabiliteit. Als gevolg daarvan kan er zich een afschuiving voordoen langsheen een glijvlak of kan ...