Now showing items 1-20 of 459

  • Gewijzigde Rolverdeling in het Omgevingsbeleid en impact op ruimte en milieu 

   Annick Gommers; Bieke Cloet ()
   Het doel van voorliggend onderzoek was om, vanuit analyse van databanken, inzicht te krijgen in positieve en negatieve effecten van de ontvoogding van gemeenten en van het toepassen van het subsidiariteitsprincipe op de ...
  • Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen 

   M. Van Den Eeckhaut, Jean Poesen, G. Verstraeten, G. Govers (2005)
   Naast bodemerosie door water, wind, bewerking en rooien van gewassen (vooral wortel- en knolgewassen) treedt er in Vlaanderen eveneens massatransport op (Vanmaercke-Gottigny 1980, Poesen et al. 1996, Ost et al. 2003). ...
  • Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen 

   R Keersmaekers, J Maertens, Dionys Van Gemert (2005)
   Massabewegingen kunnen door meerdere oorzaken worden teweeggebracht, namelijk:- een te geringe veiligheid t.a.v. de globale stabiliteit. Als gevolg daarvan kan er zich een afschuiving voordoen langsheen een glijvlak of kan ...
  • Rapport gevoeligheidskaart massabewegingen Vlaamse Ardennen 

   M Van Den Eeckhaut, J. Poesen, G. Verstraeten (2007)
   In een vorig project, “Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen (massatransport) in de Vlaamse Ardennen” (OL200200162 'Landverschuivingen'), werd een model ontworpen voor het opstellen van een gevoeligheidskaart ...
  • Rapport uitbreiding fase 3 gevoeligheidskaart grondverschuivingen Vlaanderen 

   M. Van Den Eeckhaut, J. Poesen (2009)
   Tijdens het project “Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen (massatransport) in de Vlaamse Ardennen” (OL200200162 'Landverschuivingen') werd een model ontworpen voor het opstellen van een gevoeligheidskaart ...
  • Ontwikkelen en uittesten van een methodiek voor het actualiseren van de drainageklasse van de bodemkaart van Vlaanderen 

   P.A. Finke, J. Van de Wauw, G. Baert (2010)
   Het vermoeden bestaat, dat ten gevolge van menselijk ingrijpen in de waterhuishouding (o.a. drainering van landbouwgronden, mogelijks ook grondwateronttrekkingen, terreinegalisaties en -ophogingen en aan klimaatverandering ...
  • Natuurlijk voorkomen en karakteristieken van inheemse natuursteen in Vlaanderen - Diestiaan ijzerzandsteen in het Hageland 

   R. Dreesen; M. De Ceukelaire; R. De Koninck (2010)
   Deze (beperkte) studie over Diestiaan ijzerzandsteen kadert in het actieplan duurzaam ontginnen 2007-2011 van het Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan (2008) waarbij de nood aan kennis omtrent bestaande reserves van ...
  • De Vlaamse Ruimte in 4 Wereldbeelden 

   Guy Engelen, Lien Poelmans, Inge Uljee, Jean-Luc De Kok, Leen Van Esch (2011)
   Als onderdeel van een ruimere praktijkoefening inzake toekomstverkenningen voor de Vlaamse Ruimte is het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW) in een ad-hoc opdracht gevraagd om een praktijkoefening scenariobouw uit te werken. ...
  • Inschatten van de binnenmilieublootstelling aan en ontwikkeling van humane biomerkers voor PAK en afgeleiden in Vlaanderen 

   Gudrun Koppen; Christa Cornelis; Maarten Spruyt; Hilde Vandeweghe; Greet Schoeters (2011)
   De belangrijkste blootstellingswegen voor PAK’s zijn inname via voeding en via de lucht (gasfase en deeltjesfase). PAK’s komen in de lucht terecht bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen bij gebruik van ...
  • Steunpunt ruimte: ruimtemonitor 

   Diederik Tirry, Therese Steenberghen (2013)
   Administratieve processen hebben de reputatie langdurig, tijdrovend en kostbaar te zijn. Vaak worden dezelfde gegevens meerdere keren opgeslagen door verschillende diensten, al dan niet in heterogene vormen en formaten. ...
  • Steunpunt ruimte: ruimtelijke veerkracht 

   Barbara Tempels, Elise Schillebeeckx, Frederik Lerouge (2013)
   Het concept veerkracht kent een toenemende populariteit zowel in het wetenschappelijk onderzoek en in een aantal beleidsdomeinen als kader voor het begrijpen van dynamieken in sociaal-ecologische systemen (Folke, 2006; ...
  • Steunpunt ruimte: polycentriciteit 

   Michiel Van Meeteren, Kobe Boussauw, David De Kool, Ward Ronse (2013)
   Het voorliggende rapport is het resultaat van het literatuuronderzoek dat binnen het Steunpunt Ruimte werd verricht rond het thema “polycentriciteit” 1 . Het Steunpunt Ruimte functioneert als beleidsondersteunend ...
  • Steunpunt Ruimte: verplaatsingen en polycentriciteit 

   Kobe Boussauw, Michiel Van Meeteren, Frank Witlox (2013)
   In deze bijdrage wordt onderzocht in welke mate het schoolkeuzegedrag van leerlingen, en bijgevolg ook de woon-schoolafstanden in het Nederlandstalige lager onderwijs in België bepaald worden door de ruimtelijke distributie ...
  • Steunpunt ruimte: wonen en polycentriciteit 

   Joris Moonen, David De Kool, Bruno De Meulder (2013)
   Het deelonderzoek naar polycentriciteit en wonen (werkpakket 1.3) van het Steunpunt Ruimte onderzoekt of, en hoe, er meer geclusterd gewoond zou kunnen worden enerzijds (geclusterd polycentrische wonen als beleidsdoel) en ...
  • Geologisch 3D lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – versie 2 

   Johan Matthijs, Timothy Lanckacker, Roel De Koninck, Jef Deckers, David Lagrou, Matsen Broothaers (2013)
   Het Geologisch 3D-lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versie 2, G3Dv2, werd afgerond in 2013. Het is opgemaakt door het Vlaams Kenniscentrum Ondergrond (VLAKO) bij VITO in opdracht van ALBON. ...
  • Lokale bestuurskracht inzake ruimtelijk beleid: rol en monitoring van het aspect bestuurlijke capaciteit 

   Peter Vervoort, Jozefien Hermy (2014)
   De relatie van de Vlaamse Overheid ten opzichte van de lokale besturen wijzigt van eerder hiërarchisch naar meer gelijkwaardig, binnen een breder beleidsnetwerk. Binnen deze vernieuwde interbestuurlijke ...
  • Steunpunt ruimte: bio-productie en veerkracht 

   Frederik Lerouge, Liesbet Vranken, Hubert Gulinck, Valerie Dewaelheyns (2014)
   In dit rapport gaan we dieper in op het begrip bioproductieve ruimte, en de relatie tussen bioproductieve ruimte en de veerkracht van productieve systemen. Dit begrip omvat elke ruimte die vanuit een biologische basis (i.e. ...
  • Steunpunt ruimte: ontwerpmatig onderzoek en ruimtelijke transformaties 

   Michiel Dehaene, Daan De Vree, Martin Dumont (2014)
   Toekomstverkenning is een huis met vele kamers. Dit werd reeds uitvoerig aangetoond in het onderzoek van het afgelopen steunpunt ruimte & wonen (WP 9 en 11). De bestaande literatuur omvat een breed scala aan studies die ...
  • Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Roerdalslenk in Zuidoost-Nederland en Vlaanderen (H3O – Roerdalslenk) 

   Jef Deckers, Ronald Vernes, Willem Dabekaussen, Maryke Den Dulk, Hans Doornenbal, Michiel Dusar, Wim Westerhoff, Nora Witmans (2014)
   H3O-Roerdalslenk is een (hydro)geologisch 3-dimensionaal model van de ondergrond van de Roerdalslenk. Het grensoverschrijdende karakter van de modellering staat centraal. Daarbij werden de Cenozoïsche (Quartaire, Neogene ...
  • Binnenhuismilieu referentietaak 2: IDA klassen 

   Wendy Swaans, Marianne Stranger, Stijn Verbeke (2015)
   In verschillende normen voor ventilatie zijn classificatiesystemen en –methoden voor de binnenluchtkwaliteit opgenomen. In de norm EN 13779 voor niet residentiële gebouwen wordt de binnenluchtkwaliteit ingedeeld in vier ...