Now showing items 1-20 of 406

  • Gewijzigde Rolverdeling in het Omgevingsbeleid en impact op ruimte en milieu 

   Annick Gommers; Bieke Cloet ()
   Het doel van voorliggend onderzoek was om, vanuit analyse van databanken, inzicht te krijgen in positieve en negatieve effecten van de ontvoogding van gemeenten en van het toepassen van het subsidiariteitsprincipe op de ...
  • Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen 

   M. Van Den Eeckhaut, Jean Poesen, G. Verstraeten, G. Govers (2005)
   Naast bodemerosie door water, wind, bewerking en rooien van gewassen (vooral wortel- en knolgewassen) treedt er in Vlaanderen eveneens massatransport op (Vanmaercke-Gottigny 1980, Poesen et al. 1996, Ost et al. 2003). ...
  • Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen 

   R Keersmaekers, J Maertens, Dionys Van Gemert (2005)
   Massabewegingen kunnen door meerdere oorzaken worden teweeggebracht, namelijk:- een te geringe veiligheid t.a.v. de globale stabiliteit. Als gevolg daarvan kan er zich een afschuiving voordoen langsheen een glijvlak of kan ...
  • Rapport gevoeligheidskaart massabewegingen Vlaamse Ardennen 

   M Van Den Eeckhaut, J. Poesen, G. Verstraeten (2007)
   In een vorig project, “Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen (massatransport) in de Vlaamse Ardennen” (OL200200162 'Landverschuivingen'), werd een model ontworpen voor het opstellen van een gevoeligheidskaart ...
  • Rapport uitbreiding fase 3 gevoeligheidskaart grondverschuivingen Vlaanderen 

   M. Van Den Eeckhaut, J. Poesen (2009)
   Tijdens het project “Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen (massatransport) in de Vlaamse Ardennen” (OL200200162 'Landverschuivingen') werd een model ontworpen voor het opstellen van een gevoeligheidskaart ...
  • Lokale bestuurskracht inzake ruimtelijk beleid: rol en monitoring van het aspect bestuurlijke capaciteit 

   Peter Vervoort, Jozefien Hermy (2014)
   De relatie van de Vlaamse Overheid ten opzichte van de lokale besturen wijzigt van eerder hiërarchisch naar meer gelijkwaardig, binnen een breder beleidsnetwerk. Binnen deze vernieuwde interbestuurlijke ...
  • Binnenhuismilieu referentietaak 2: IDA klassen 

   Wendy Swaans, Marianne Stranger, Stijn Verbeke (2015)
   In verschillende normen voor ventilatie zijn classificatiesystemen en –methoden voor de binnenluchtkwaliteit opgenomen. In de norm EN 13779 voor niet residentiële gebouwen wordt de binnenluchtkwaliteit ingedeeld in vier ...
  • Industrious Flanders and Brussels – the Northern Area case 

   Jan Zaman, Inge Pennincx (2015)
   Al bijna twee jaar beginnen Vlaanderen en Brussel voorzichtig samen te werken op het gebied van territoriale uitdagingen. Het grensoverschrijdende noordelijke gebied, met oude industrieterreinen, de luchthaven, nieuwe ...
  • De Fabrieksstraat 

   Geen auteur gevonden (2015)
   Ruimte Vlaanderen ontwikkelt het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau. Onder impuls van ruimteVlaanderen werd TOP Noordrand opgezet. TOP Noordrand brengt alle belanghebbenden uitde noordrand rond Brussel samen en probeert ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast; Tessy Troubleyn; Dries Van Nieuwenhuyze; Laura Ysenbaardt; Marek Zahradnik (2016)
   In een gezamenlijk grensoverschrijdend traject wil de Vlaamse Overheid samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en de OVAM een nieuwe inspirerende visie ontwikkelen over de Noordrand. Deze ...
  • Studie segmentatie van werklocaties: Aanbevelingen instrumentarium Ruimte Vlaanderen 

   Guy Vloerbergh (2016)
   Ruimte Vlaanderen organiseerde in het voorjaar 2016 drie workshops omtrent het thema ‘segmentatie van werklocaties’.Aan de hand van zeven cases werd de conceptuele verkenning van segmentatie van werklocaties (studie ...
  • Studie segmentatie van werklocaties: Aanbevelingen vanuit invalshoek vastgoed & businesscase 

   Geert Haentjes (2016)
   Voorliggende nota kadert binnen een conceptuele verkenning van segmentatie vanwerklocaties (Royal Haskoning DHV) en wil een synthese maken van en kritische reflectiegeven op de uitwerking van 7 cases en dit vanuit kennis ...
  • A healthy urban future for Flanders? Reducing the gap in knowledge for spatial policy and outlining consequences for governance. 

   Peter Vervoort (2016)
   De laatste jaren heeft een groeiend bewustzijn voor de impact van de gebouwde omgeving op gezondheid en welzijn geleid tot de nadruk op leefbare stedelijke omgevingen als voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkeling in ...
  • Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens 

   Geen auteur gevonden (2016)
   In 2015 ondertekende de Vlaamse overheid samen met de verschillende ketenpartners de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. Negen actieprogramma’s hebben tot doel het voedselverlies tegen 2020 met 15% te reduceren. Binnen ...
  • Pilootproject sociale ongelijkheid en milieu 

   Bert Morrens, Loots Ilse, Frédéric Vandermoere, Peter Raeymaeckers, Bruno Buytaert, An Verdeyen, Lien Van Oyen (2016)
   Informatiecampagnes rond milieu en gezondheid bereiken moeilijk sociaal kwetsbare groepen, terwijl net deze groepen onevenredig getroffen worden door milieugezondheidsrisico’s. In een pilootproject werd door Universiteit ...
  • Referentietaak 10 Milieu en Gezondheid en Binnenhuis - Vraag om advies m.b.t. CO2 als indicator voor een gezond binnenmilieu 

   Françoise Geyskens, Marianne Stranger (2016)
   Onder het binnenmilieu van een gebouw verstaan we alle chemische, fysische en biotische factoren die relevant kunnen zijn voor de gezondheid, inclusief het welbevinden van bewoners van woningen en gebruikers van publiek ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast, Tessy Troubleyn, Dries Van Nieuwenhuyze, Laura Ysenbaardt, Marek Zahradnik (2016)
   De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking verloopt binnen een samenwerking ...
  • Studie segmentatie/verweving 

   Tom Lagast, Tessy Troubleyn, Dries Van Nieuwenhuyze, Laura Ysenbaardt, Marek Zahradnik (2016)
   De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking verloopt binnen een samenwerking ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
  • Studie segmentatie van werklocaties 

   Geen auteur gevonden (2016)
   De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...