Now showing items 1-20 of 41

  • 10 jaar strategische projecten 

   Geen auteur gevonden
   Het instrument 'strategische projecten' heeft als doel de planning op het terrein te realiseren op korte of middellange termijn en een bijdrage te leveren in de subsidiëring van de lonen werkingskosten van een professionele ...
  • A good City has Industry 

   Geen auteur gevonden (2016)
   Steden zijn de incubatoren en de motoren van de economie.We zien de verschillende economische tijdperken in hunarchitectuur en structuur. In de afgelopen decennia heeft devernieuwing van de Europese stad ging gepaard met ...
  • Adviesnota Verhandelbare Ontwikkelingsrechten 

   Geen auteur gevonden
   In de beleidsnota van de Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 werd een onderzoek naar verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR) aangekondigd.De doelstelling van ...
  • Analyse datakwaliteit en geografische verwerking van immodata 

   Geen auteur gevonden
   Dit rapport beschrijft het resultaat van het onderzoek dat uitgevoerd werd om de datakwaliteit van de immodatabank van Zimmo te onderzoeken. De belangrijkste doelstelling van deze opdracht is om een eerste inzicht te ...
  • Atelier diepe geothermie 

   Geen auteur gevonden
   Diepe geothermie - het gebruik van aardwarmte gewonnen op een diepte van minstens 500 meter onder het aardoppervlak - kan in Vlaanderen enkel toegepast worden in de Kempen, waar zich watervoerende lagen in de diepe ondergrond ...
  • Beroepen van reguliere stedenbouwkundige vergunningen bij de deputatie 

   Geen auteur gevonden
   Wanneer de burger van oordeel is dat een beslissing van een overheid over een stedenbouwkundige vergunning hem nadeel berokkent,bestaat de mogelijkheid om hiertegen te reageren en in beroep te gaan. In dit rapport wordt ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit is een van de drie boekjes diezijn de resultaten van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, eenindustriegebied ten noorden van destad Brussel.In dit boek wordt de site geanalyseerd, en vervolgens ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit is een van de drie boekjes die het resultaat zijn van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, een industriegebied ten noorden van de stad Brussel.Deze studies zijn bedoeld als uitbreiding op basis ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit laatste boekje is een aanvulling op de andere drie boekjes die het resultaat zijn van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, een industriegebied ten noorden van de stad Brussel. Het verkent verdere ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit is een van de drie boekjes diezijn de resultaten van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, eenindustriegebied ten noorden van destad Brussel.In dit boek wordt de inleidingen het verhaal van het ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   De presentatie is een weergave van verschillende ontwerpstrategieën voor de economische verdichting in Buda, een gebied in de noordrand van Brussel. Het is een samenwerking met Sheffield School of Architecture, en georganiseerd ...
  • Budgettaire en financiële impact van het transitietraject in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

   Geen auteur gevonden
   Op 30 november 2016 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Hierbij werd ook deze studie aangekondigd, die de bedoeling heeft een eerste inzicht te verkrijgen in de meest ...
  • De Fabrieksstraat 

   Geen auteur gevonden (2015)
   Ruimte Vlaanderen ontwikkelt het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau. Onder impuls van ruimteVlaanderen werd TOP Noordrand opgezet. TOP Noordrand brengt alle belanghebbenden uitde noordrand rond Brussel samen en probeert ...
  • De Lage Landen 2020 - 2100 

   Geen auteur gevonden
   De landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn behoren tot de welvarendste ter wereld. Ze delen hun rijke geschiedenis, hun gunstige ligging aan de Noordzee en hun unieke ruimtelijke configuratie als decentrale metropool. ...
  • De toekomstige vraag naar bedrijventerreinen 

   Geen auteur gevonden
   In 2003 werd door IBM en Statap, in samenwerking met Professor Witlox van de universiteit Antwerpen, een onderzoek gedaan betreffende de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen. Uit voorgaande IBM studie bleek dat het ...
  • Diversiteit in vormen en voorkomen van verweving in Vlaanderen 

   Geen auteur gevonden
   Zonder enige twijfel is verweving een van de belangrijke beleidsstrategieën in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het zit immers reeds in het beleidsdocument ingebed op het niveau van de basisdoelstelling voor de ...
  • Doelmatigheidsanalyse van amfibie�ntunnels en �geleidingswanden in Vlaanderen 

   Geen auteur gevonden
   Jaarlijks worden op de Belgische wegen ontelbare dieren doodgereden. Daaronder bevindt zich een groot aantal amfibie�n. Het merendeel (92%) bereikt met de hulp van vrijwillige overzetters veilig de overzijde van de weg, ...
  • Evaluatie R0 (Ring van Brussel) 

   Geen auteur gevonden
   Op 27 juni 1984 werd door de Vlaamse Regering een besluit uitgevaardigd betreffende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen. Het besluit komt erop neer dat openbare ...
  • Evaluatie van de effectiviteit van het beleidsinstrumentarium inzake leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 

   Geen auteur gevonden
   Sinds 1995 beschikt Vlaanderen over meerdere instrumenten om leegstand van bedrijfsruimten te voorkomen. Het Departement Omgeving ging na in welke gevallen, hoe en waarom de bestaande combinatie van leegstandsinventaris, ...
  • Evaluatie van de uitvoering van het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 over de eerste drie werkingsjaren 

   Geen auteur gevonden
   Het onderzoek is een evaluatieonderzoek van het handhavingsplan dat in juli 2010 van kracht werd. Het Handhavingsplan maakt de beleidsvisie van de Vlaamse Regering zowel voor de betrokken handhavingspartners als voor de ...