Now showing items 1-20 of 23

  • Diagnosis of the state of the territory in Flanders. 

   Ann Pisman; Stijn Vanacker (2021)
   Binnen de verschillende Europese analyses van ruimtelijke patronen nemen België en Vlaanderen een specifieke positie in. Het gemiddelde "percentage bewoond gebied" (d.w.z. alle land dat wordt gebruikt buiten landbouw, ...
  • Flanders Environment Outlook 2030 op vernieuwde Engelstalige MIRA-website 

   Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2010)
   De toekomst hangt af van de keuzes van vandaag! De Milieuverkenning 2030 werd in december 2009 gepubliceerd en kan je vanaf vandaag ook downloaden in het Engels.Cover Environment Outlook 2030 Flanders‘Flanders Environment ...
  • Het Ruimterapport 2018. Het ruimtelijk patroon van Vlaanderen ontrafeld. 

   Ann Pisman (2020)
   In 2018 werd het RURA, Ruimterapport Vlaanderen, ontwikkeld. Dit rapport is een naslagwerk over de ruimte in Vlaanderen. In het document zijn heel wat ruimtelijke analyses opgenomen: beschrijvingen over het voorkomen van ...
  • Indicatorrapport 2010 - Crisis versterkt trend van dalende druk op milieu 

   Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2010)
   Goed milieubeleid heeft nood aan actuele en betrouwbare informatie. In het nieuwe MIRA Indicatorrapport 2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn de meest recente feiten en cijfers over het milieu in Vlaanderen samengebracht ...
  • Indicatorrapport 2012 - MIRA maakt opnieuw de milieubalans op voor Vlaanderen 

   Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2013)
   Jaarlijks geeft het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) een overzicht van de staat van het leefmilieu in Vlaanderen aan de hand van indicatoren. Het MIRA Indicatorrapport biedt betrouwbare en actuele milieu-informatie en levert ...
  • Megatrends: Hoe gaan we er samen mee aan de slag voor een duurzaam en veerkrachtig Vlaanderen? 

   Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2016)
   Op 18 december 2015 organiseerden de Vlaamse Milieumaatschappij, ARGUS en The Shift een conferentie over megatrends. De veerkracht van Europa en Vlaanderen (maatschappelijk, ecologisch en economisch) zal in de komende ...
  • Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen? 

   Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2014)
   De wereldbevolking groeit aan, ontwikkelingsambities nemen toe, de middenklasse breidt uit en de verstedelijking stijgt. Groeilanden hertekenen de wereldorde, zowel economisch als geopolitiek. Maar ook de samenleving wordt ...
  • Milieuverkenning 2030 - We beslissen NU over de TOEKOMST 

   Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2009)
   De toekomst hangt af van de keuzes van vandaag. De Milieuverkenning 2030 onderzoekt hoe het milieu in Vlaanderen er kan uitzien binnen enkele decennia. De bedoeling is om beleidsmakers en geïnteresseerde burgers te tonen ...
  • Nieuwe editie MIRA-T 2008 Indicatorrapport 

   Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2009)
   Indicatoren geven signalen hoe het met het milieu gesteld is en of we op de vooropgestelde koers zitten. De indicatoren in het nieuwe MIRA-T 2008 Indicatorrapport zijn minstens getoetst aan de doelstellingen van het ...
  • Omgevingshandhavingsrapport 2020 

   An Stas (2021)
   Dit rapport toont een aantal basisgegevens over de handhaving van de milieuregelgeving en de regelgeving rond ruimtelijke ordening in 2020 door de verschillende handhavingsactoren - overheidsinstanties met handhavingsbevoegdheden ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 1 - Kernbegrippen en ruimtelijke typologieën 

   Ann Pisman; Kasper Cockx; Stijn Vanacker (2021)
   Het Ruimterapport beschrijft en analyseert detoestand op basis van de beschikbare, meest recente en relevante kennis en cijfers. Dit leidde tot 7 hoofdstukken met telkens een eigen invalshoek: kernbegrippen, instrumentarium, ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 2 - Instrumentarium 

   Katleen Vermeiren; Ann Pisman; An Stas; Fatma Kamas; Jana van Hoyweghen (2021)
   Het ruimtelijk beleid formuleert doelstellingen voor de verdere evolutie van de ruimte in Vlaanderen. Om die doelstellingen effectief te realiseren kunnen we verschillende instrumenten inzetten. We onderscheiden de ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 3 - Natuurlijk kapitaal beschermen 

   Joost Salomez; Veerle Strosse; Jasper Verhaegen (2021)
   De term “natuurlijk kapitaal” verwijst naar de voorraad van alle hernieuwbare en niethernieuwbare hulpbronnen: grondstoffen, bodem, water, lucht… die samen een waaier van voordelen voor de mens opleveren. Denk maar aan ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 4 - Stromen verduurzamen 

   Helena Bieseman; Sophie De Mulder; Kristof Rubens; Renate Schoofs; Ludo Vanongeval (2021)
   Vanuit maatschappelijke activiteiten zoals wonen, werken, recreëren ontstaan diverse stromen in onze fysieke leefomgeving: mensen, goederen,grondstoffen, voedsel, energie, … Wanneer stromen ruimtelijk duurzaam georganiseerd ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 5 - Gezonde leefomgeving waarborgen 

   Caroline Teughels; Karen Van Campenhout; Peter Vervoort; Maja Mampaey (2021)
   De dagelijkse leefomgeving van mensen heeft een belangrijke invloed op hun fysieke en mentale gezondheid. Die omgeving wordt bepaald door desociale en economische context en de fysieke leefomgeving. Het ruimtelijk beleid, ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 6 - De bebouwde ruimte duurzaam transformeren 

   Isabelle Loris; Helena Bieseman; Kasper Cockx; Sophie De Mulder; Ann Pisman; Anneloes Van Noordt (2021)
   De bebouwde ruimte is de tegenhanger van de open ruimte. Ze bestaat uit het ruimtebeslag plus de oppervlakte van kernen. Dit betekent dat parken en tuinen ook behoren tot de bebouwde ruimte, ook al staat er geen gebouw ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 7 - Conclusies voor het omgevingsdenken 

   Ludo Vanongeval; Marleen Van Steertegem (2021)
   Onze fysieke leefomgeving is opgebouwd uit lagen, voorraden en stromen. Om die omgeving duurzaam te gebruiken en haar kwaliteit op peil te houden, moeten we de grenzen van dat systeem respecteren. Het gaat dan niet enkel ...
  • Samenhangende openruimtegebieden, toestand 2013-2019 - technische beschrijving 

   Hans Van den Berg; Kasper Cockx; Peter Willems; Stijn Vanacker; Ann Pisman (2021)
   In dit document wordt beschreven hoe samenhangende openruimtegebieden in Vlaanderen werden geïdentificeerd en ingedeeld in 5 types o.b.v. hun grootte en ligging t.o.v. landelijke en (rand)stedelijke gebieden.
  • Segmentatie V: toepassen van de segmenten in drie circulaire economie cases 

   Sophie De Mulder; Inge Pennincx; Jan Zaman (2021)
   Dit rapport onderzoekt en illustreert de mogelijke wijzigingen in de aard, het voorkomen en deorganisatieprincipes van economie naar aanleiding van een CE-transitie. Het vraagstuk wordtruimtelijk benaderd via de huidige ...
  • Simulatie van de virtuele uitrol van 5G in Vlaanderen 

   Niels De Kempeneer; Michel Goethals; Tine Van Hoof; Hans Reynders; Mart Verlaek (2021)
   Dit rapport kadert in Deel 5 “Simulaties” van het onderzoek ‘Nieuwe ontwikkelingen rond 5G, de maatschappelijke impact van de uitrol van 5G-netwerken op de stralingsblootstelling'. Als gevolg van technologische evoluties ...