Now showing items 1-20 of 24

  • Achtergronddocument Megatrends 

   Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2014)
   Dit achtergronddocument omvat de eindrapporten zoals ze opgemaakt werden bij fase I en II door respectievelijk shiftN en Idea Consult en goedgekeurd door de dienst MIRA. Het laat de lezer toe te reconstrueren hoe fasen I ...
  • Agri-Environmental modelling (AEM) - Uitwerken van operationele milieumodules met het oog op inbouw in landbouwsectormodellen 

   Eva Kerselaers; Ludwig Lauwers; Mieke Vervaet; Hilde Wustenberghs; Jef Van Meensel; Bruno Fernagut; Sonia Lenders; José Gavilan y Alvarez; Dirk Van Gijseghem; Stijn Overloop (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2005)
   Om de duurzaamheid van toekomstige mogelijke landbouwontwikkelingen in te schatten, is het nodig om een sectoreconomische evaluatie aan te vullen met andere duurzaamheidaspecten.
  • Bodembalans van de Vlaamse landbouw, cijfers voor 2007-2009 

   Sonia Lenders; Andy Oeyen; Joost D’hooghe; Stijn Overloop (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   De bodembalans van de Vlaamse landbouw kwantificeert de stikstof- en fosforhoeveelheden die door de beroepslandbouw op de cultuurgrond enerzijds worden aangevoerd (via kunstmest, dierlijke mest, andere mest, zaden en ...
  • Geen verdere vergroening van het Vlaamse belastingstelsel sinds 2004 

   Kris Bachus; Bart Defloor; Nathalie Dewolf; Johan Brouwers; Lutgarde Fleurinck; Saskia Opdebeeck; Ellen Hutsebaut (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   In opdracht van MIRA bestudeerden HIVA en de Hogeschool Gent de vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt dat het Vlaamse belastingstelsel duidelijk vergroent tussen 1991 en 2004. Deze ...
  • Herziening van de neerslagerosiviteitsfactor R voor de Vlaamse erosiemodellering 

   Sacha Gobeyn; Johan Van de Wauw; Niels De Vleeshouwer; Daan Renders; Nele Van Ransbeeck; Gert Verstraeten; Petra Deproost (2021)
   In deze studie is een nieuwe waarde voor de neerslagerosiviteit berekend voor de Vlaamse erosiemodellering. Voor de berekeningen werd de voor België ontwikkelde methode van de KU Leuven gebruikt (Verstraeten et al., 2006) ...
  • Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning 

   Mieke Vervaet; Ludwig Lauwers; Sonia Lenders; Stijn Overloop (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2004)
   Het onderhavig onderzoek beoogt de effecten van de verschillende beleidsinstrumenten en bedrijfsmaatregelen volgens de drie sporen van het mestbeleid te kwantificeren.Hierbij is het van belang om niet alleen te focussen ...
  • Human Biomonitoring Data Enables Evidence-Informed Policy to Reduce Internal Exposure to Persistent Organic Compounds: A Case Study 

   Ann Colles; Dries Coertjens; Bert Morrens; Elly Den Hond; Melissa Paulussen; Liesbeth Bruckers; Eva Govarts; Adrian Covaci; Gudrun Koppens; Kim Croes; Vera Nelen; Nicolas Van Larebeke; Stefaan De Henauw; Tine Fierens; Griet Van Gestel; Hana Chovanova; Maja Mampaey; Karen Van Campenhout; Ilse Loots; Willy Baeyens; Greet Schoeters (2021)
   Humane biomonitoring (HBM) monitort de niveaus van milieuverontreinigende stoffen in menselijke stalen, wat vaak een onderwerp van bezorgdheid is voor bewoners in de buurt van industrieel verontreinigde sites (ICSs). Rond ...
  • Inschatting van de ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen 

   Jurgen Buekers; Rudi Torfs; Felix Deutsch; Wouter Lefebvre; Myriam Bossuyt (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2012)
   Uit een nieuw MIRA-rapport komt fijn stof naar voor als de meest gezondheidsschadelijke milieufactor. In een vergelijking van de impact van verschillende milieufactoren op gezondheid, is fijn stof goed voor ongeveer drie ...
  • Inzet van biologisch afval - Gevalstudie niet-verontreinigd houtafval 

   Johan Vanneste; Tom Van Gerven; Bart Van der Bruggen; Lieve Helsen; Erika Vander Putten; Nico Vanaken; Luk Umans; Bart Thibau (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   Door de toenemende aandacht voor de klimaatverandering en de daaraan gekoppelde stimulansen voor hernieuwbare energiebronnen is het gebruik van biologisch afval als brandstof versterkt in de belangstelling gekomen.Productie ...
  • Klimaatadaptatie in Vlaanderen: klaar voor wat komt? 

   Ann Crabbé; Saskia Opdebeeck; Johan Bogaert; Pieter Leroy; Renaat De Sutter; Carla Brion; Annick Lamote; Wouter Vanneuville; Simon Calcoen; Michaël Van Zeebroeck; Jan Zaman; Bob Peeters (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   Maatschappelijk en politiek wordt vandaag aanvaard dat klimaatadaptatie een beleidsprobleem is. Ook Vlaanderen stelt zich de vraag hoe de impact van klimaatverandering in de toekomst beperkt kan worden. De complexiteit en ...
  • Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen 

   Johan Brouwers; Bob Peeters; Marleen Van Steertegem; Nicole van Lipzig; Hendrik Wouters; Jochem Beullens; Matthias Demuzere; Patrick Willems; Koen De Ridder; Bino Maiheu; Rozemien De Troch; Piet Termonia; Thomas Vansteenkiste; Michel Craninx; Willem Maetens; Willem Defloor; Kris Cauwenberghs (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2015)
   ‘In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België?’ en ‘Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?’, dat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen van het Klimaatrapport 2015.Analyse van bestaande ...
  • Koolstofvoetafdruk Vlaamse consumptie 

   An Vercalsteren; Katrien Boonen; Maarten Christis; Yoko Dams; Evelien Dils; Theo Geerken; Ann Van der Linden; Erika Vander Putten (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2017)
   Twee derde broeikasgasuitstoot Vlaamse consumptie ontstaat in het buitenland. In opdracht van VMM-MIRA becijferde VITO dat de Vlaamse consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner. Twee derde van deze uitstoot ...
  • Milieudruk in de landbouw op basis van gegevens van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2005 

   Sonia Lenders; Joost D’hooghe; Dirk Van Gijseghem; Stijn Overloop (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2008)
   In dit rapport worden de resultaten voor 2005 van de analyse van de gegevens van de Milieumodule, verzameld in het kader van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), gerapporteerd. Water-, pesticiden-, energiegebruik van de ...
  • Milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming 

   Sander de Bruyn; Reinier van der Veen; Marisa Korteland; Marijn Bijleveld (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2019)
   Deze studie vergelijkt de milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming en berekent de totale milieuschadekosten van woningverwarming in Vlaanderen.Je woning verwarmen met hout is veel schadelijker ...
  • Milieuverkenning 2018: Achtergronddocument Oplossingsrichtingen voor het voedingssysteem 

   Jonas Van Lancker; Marianne Hubeau; Fleur Marchand (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2018)
   Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de ‘Milieuverkenning 2018’ en leverde de nodige wetenschappelijke onderbouwing.We genieten in Vlaanderen van een ruim, gevarieerd en betaalbaar voedselaanbod. Toch loopt ons ...
  • Milieuverkenning 2018: Achtergronddocument Wat milieu-indicatoren ons (niet) vertellen: een meta-analyse 

   Bob Peeters; Hugo Van Hooste; Johan Brouwers; Sander Devriendt; Igor Struyf; Erika Vander Putten; Floor Vandevenne; Marleen Van Steertegem (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2018)
   Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de ‘Milieuverkenning 2018’ en leverde de nodige wetenschappelijke onderbouwing.Indicatoren zijn bijzonder nuttig om de toestand van het leefmilieu te documenteren, te analyseren ...
  • Modeloptimalisatie voor chemische subcomponenten van het belEUROS-model 

   Felix Deutsch; Jean Vankerkom; Jordy Vercauteren; Myriam Bossuyt; Frans Fierens (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2013)
   Een studie van VITO in opdracht van MIRA geeft inzicht in de verspreiding van de verschillende chemische fracties van fijn stof. Alhoewel het model de totale massa fijn stof vrij goed inschat, blijven accurate modelberekeningen ...
  • Nieuwe editie Indicatorrapport 2011 

   MIRA; Milieurapport Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2012)
   Jaarlijks publiceert de dienst Milieurapportering (MIRA) van de Vlaamse Milieumaatschappij een nieuwe editie van het MIRA Indicatorrapport. Dit jaar gebeurt dit op 22 maart 2012, Wereldwaterdag.Het is de opdracht van MIRA ...
  • Operationaliseren en optimaliseren van het submodel WaTEM/SEDEM in CN-WS voor de modellering van erosie en sedimenttransport in Vlaanderen 

   Daan Renders; Johan Van de Wauw; Sacha Gobeyn; Nele Van Ransbeeck; Petra Deproost (2021)
   Deze studie betreft de optimalisering en operationalisering van de modellering van erosie en sedimenttransport met het WaTEM/SEDEM model. Dit model wordt ingezet om sedimentstromen op het land en sedimentaanvoer naar het ...
  • Themabeschrijving Fotochemische luchtverontreiniging 

   Line Vancraeynest; Charlotte Vanpoucke; Frans Fierens (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2013)
   De beschrijving is gestructureerd volgens de zogenaamde milieuverstoringsketen of DPSI-R keten die de oorzaak en de gevolgen van de milieuverstoringen in beeld brengt. DPSI-R staat voor Driving Forces (maatschappelijke ...