Recent Submissions

 • Bodemverdichting in Vlaanderen 

  Frank van der Bolt; Wim Cornelis; Jan De Pue; Rob Hendriks; Jan van den Akker; Harry Massop; Ingeborg Joris; Jef Dams; Johan Vos (2016)
  Uit onderzoeken blijkt dat machinale bewerking van landbouwbodems in Vlaanderen en Nederland leidt tot bodemverdichting, ook tot onder de ploegdiepte. Kwantitatieve gegevens ontbreken echter. Een verdichte bodemlaag gaat ...
 • Bodemverdichting en slemp in Vlaanderen 

  Frank van der Bolt; Wim Cornelis; Jan De Pue; Martin Mulder; Lin Lin; Chung Do Thành; Maarten Volckaert; Marius Heinen; Rob Hendricks (2020)
  Het databestand met bodemfysische en -hydraulische eigenschappen is uitgebreid met de data van 3 bodemhorizonten op 13 percelen. Om het effect van extreme bodemverdichting te kunnen verkennen werden met multiple lineaire ...
 • Analyse van woonreservegebieden op basis van criteria op Vlaams niveau - technische beschrijving 

  Lien Poelmans; Peter Willems; Geert Mertens; Wolfgang Vandevyvere; Isabelle Loris; Katleen Vermeiren; Bram van Ballaer; Koen Grootaert; Peter David (2021)
  Het Regeerakkoord 2014-2019 en de Beleidsnota Omgeving 2014-2019 opteerden voor het verantwoord aansnijden van een deel van de woonuitbreidingsgebieden via een transparante en eenvoudige procedure, en een herbestemming van ...
 • Analyse van de woongebieden op basis van criteria op Vlaams niveau - technische beschrijving 

  Lien Poelmans; Lorenz Hambsch (2021)
  De bouwshift streeft naar een beter evenwicht tussen kwaliteitsvol wonen, ondernemen en het beschermen van de open ruimte en remt zo bijkomend ruimtebeslag af. Het realiseert een slimme groei voor wonen, leven en werken ...
 • Simulatie van de virtuele uitrol van 5G in Vlaanderen 

  Niels De Kempeneer; Michel Goethals; Tine Van Hoof; Hans Reynders; Mart Verlaek (2021)
  Dit rapport kadert in Deel 5 “Simulaties” van het onderzoek ‘Nieuwe ontwikkelingen rond 5G, de maatschappelijke impact van de uitrol van 5G-netwerken op de stralingsblootstelling'. Als gevolg van technologische evoluties ...
 • New developments on 5G, the public impact of the rollout of 5G networks on radiation exposure 

  Leen Verloock; Sam Aerts; Günter Vermeeren; Wout Joseph (2021)
  Dit rapport kadert in Deel 5 “Metingen in testomgevingen” van de opdracht “Nieuwe ontwikkelingen rond 5G, de maatschappelijke impact van de uitrol van 5G netwerken op de Stralingsblootstelling”. In dit rapport worden de ...
 • New developments on 5G, the public impact of the rollout of 5G networks on radiation exposure 

  Leen Verloock; Sam Aerts; Günter Vermeeren; Wout Joseph (2021)
  Dit rapport beschrijft de metingen van radiofrequente (RF) elektromagnetische velden (EMF) in de omgeving van een 5G New Radio (NR) basisstation in Haasrode, België, op 16-17 september 2020. Het hoofddoel van de studie was ...
 • Praktijkonderzoek naar de toepassing van preventieve en remediërende maatregelen tegen bodemaantasting door bodemverdichting 

  Frank Elsen; Veronique Beckers; Jan Diels; Jos Van Orshoven; Serge Wauters; Maarten Huybrechts (2014)
  In Vlaanderen vormt bodemverdichting één van de belangrijkste bedreigingen voor de bodemkwaliteit. Een groot deel van de Vlaamse akkerbodems is vermoedelijk al in zekere mate verdicht. Bodemverdichting heeft belangrijke ...
 • Segmentatie V: toepassen van de segmenten in drie circulaire economie cases 

  Sophie De Mulder; Inge Pennincx; Jan Zaman (2021)
  Dit rapport onderzoekt en illustreert de mogelijke wijzigingen in de aard, het voorkomen en deorganisatieprincipes van economie naar aanleiding van een CE-transitie. Het vraagstuk wordtruimtelijk benaderd via de huidige ...
 • Registratie van faunaslachtoffers in het verkeer: Dieren onder de wielen 3.0 

  Annelies Jacobs; Kristijn Swinnen; Diemer Vercayie (2021)
  Na twee projecten 'Dieren onder de wielen’ en meer dan 10 jaar monitoring van verkeersslachtoffers staat de problematiek in Vlaanderen letterlijk en figuurlijk op de kaart. Duizenden vrijwilligers registreerden sinds 2008 ...
 • Gedragsstudie. Nabijheid van voorzieningen versus verplaatsingsgedrag en woonplaatskeuze 

  Jonas De Maeyer; Sophie Leroy; Timmermans Bert; Vermander Marijke; Koos Fransen; Eva Van Eeno; Kobe Boussauw; Fran Bambust (2021)
  Deze studie tracht een inzicht te verwerven in de manier waarop de aanwezigheid, abundantie en kwaliteit van voorzieningen samen met de menselijke eigenheid gerelateerd zijn aan het verplaatsingsgedrag en woonplaatskeuze ...
 • Pilootproject Natural Capital Accounting in Vlaanderen 

  Leo De Nocker; Steven Broeckx; Inge Liekens; Carolien Beckx; Jef Dams; Lorenz Hambsch; Liesbet Van den Abeele; Lien Poelmans; Rixt De Jong; Lieven Desmet (2020)
  Natural Capital Accounting (NCA) is de boekhouding van alle voorraden (stocks) en stromen (flows) van natuurlijk kapitaal in een bepaalde regio. Het biedt een kader om veranderingen in het natuurlijk kapitaal, en de impact ...
 • Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen, toestand 2019 

  Lien Poelmans; Liliane Janssen; Lorenz Hambsch (2021)
  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2019 voor Vlaanderen. Het is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen ...
 • EHUB-BT: 

  Patrick Verdonck; Maarten Dugernier; Peter Verboven; Luc Wittebolle; Mia Van Daele (2021)
  Deze studie focust op de mogelijkheid waarbij bestaande bedrijventerreinen een sleutelrol opnemen in hetnieuwe energiesysteem. Omdat niet elk bedrijventerrein geschikt is om deze rol als draaischijf van energie enknooppunt ...
 • Het Ruimterapport 2018. Het ruimtelijk patroon van Vlaanderen ontrafeld. 

  Ann Pisman (2020)
  In 2018 werd het RURA, Ruimterapport Vlaanderen, ontwikkeld. Dit rapport is een naslagwerk over de ruimte in Vlaanderen. In het document zijn heel wat ruimtelijke analyses opgenomen: beschrijvingen over het voorkomen van ...
 • Diagnosis of the state of the territory in Flanders. 

  Ann Pisman; Stijn Vanacker (2021)
  Binnen de verschillende Europese analyses van ruimtelijke patronen nemen België en Vlaanderen een specifieke positie in. Het gemiddelde "percentage bewoond gebied" (d.w.z. alle land dat wordt gebruikt buiten landbouw, ...
 • Ventilatie op school in koudere periodes tijdens een pandemie zoals COVID-19 

  Maja Mampaey; Mart Verlaek; Niels De Kempeneer (2021)
  Dit beschrijvend onderzoek wil via het uittesten van verschillende scenario’s bepalen of en hoe het mogelijk is voldoende (hier gedefinieerd als een concentratie CO2 lager dan 900ppm) te ventileren in niet-mechanisch ...
 • Actualisatie en verfijning van de onderbouwing van een methodiek voor de systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem 

  Steven Sleutel; Tommy D'Hose; Greet Ruysschaert; Suzanna Lettens; Bruno De Vos (2021)
  Hoofddoel van dit project was de ontwikkeling van een methodiek om systematisch bodem organische koolstof stock wijzigingen in Vlaanderen te detecteren. Na een vergelijking van bestaande buitenlandse monitoring initiatieven ...
 • Monitoring van het organische koolstofgehalte in Vlaamse bodems in openbaar domein en particuliere tuinen 

  Steven Sleutel; Tommy D'Hose; Greet Ruysschaert; Suzanna Lettens; Bruno De Vos (2021)
  Hoofddoel van onderhavige opdracht is om betrouwbare kengetallen te bekomen van bodem organische koolstof voorraden voor verschillende subcategorieën vallende onder ‘Ruimtebeslag’. Voor deze statistieken werden in totaal ...
 • Omgevingsdenken in de praktijk 

  Bart Van Herck; wouter bervoets; Clemens De Olde (2020)
  Deze studie kadert in het groeien naar een volwaardig en ambitieus omgevingsbeleid in Vlaanderen. Aan de hand van concrete cases wordt onderzocht hoe een omgevingsbenadering meerwaarde kan brengen. De studie reikt pistes ...

View more